Beskyttelse af grundvandet mod forurening

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (grundvandsdirektivet)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktivet omfatter:

Grundvandets kemiske status

Grundvand anses for at have en god kemisk status, når:

Tilstedeværelsen af forurenende stoffer i grundvandet

Forebyggelse eller begrænsning af udledning af forurenende stoffer

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 16. januar 2007. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 16. januar 2009.

BAGGRUND

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2006/118/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73)

Se den konsoliderede udgave

seneste ajourføring 01.03.2017