Håndtering af affald fra udvindingsindustrien

Den Europæiske Union har indført foranstaltninger for at forebygge eller minimere miljø- og sundhedsbelastninger, der skyldes håndteringen af affald fra udvindingsindustrien.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF af 15. marts 2006 om håndtering af affald fra udvindingsindustrien og om ændring af direktiv 2004/35/EF - erklæring vedtaget af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

RESUMÉ

Den Europæiske Union har indført foranstaltninger for at forebygge eller minimere miljø- og sundhedsbelastninger, der skyldes håndteringen af affald fra udvindingsindustrien.

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Direktiv 2006/21/EF indfører foranstaltninger til sikker håndtering af affald, der stammer fra udvinding, oparbejdning og oplagring af mineralressourcer samt drift af stenbrud.

HOVEDPUNKTER

En driftsherre af et anlæg skal have en tilladelse til at drive et affaldsanlæg i udvindingsindustrien. Dette direktiv fastlægger reglerne for meddelelse af tilladelse til driftsherrer af de myndigheder, der er udpeget af hvert EU-land.

Når et nyt anlæg opføres, eller et eksisterende bliver ændret, skal myndighederne træffe foranstaltninger om:

Affaldsanlæg i kategori A *

Driftsherrer af anlæg i kategori A (der udgør særlige sundhedsmæssige og miljømæssige risici) skal udarbejde:

Klassificeringskriterierne for anlæg i kategori A er nærmere defineret i beslutning 2009/337/EF.

Nationale myndigheder skal udarbejde eksterne beredskabsplaner, der angiver foranstaltninger uden for anlægget i tilfælde af en ulykke.

Driftsherren skal stille finansiel sikkerhed for at sikre, at direktivets forpligtelser er overholdt, før aktiviteterne påbegyndes. Denne skal desuden sørge for, at der er finansiering til rådighed til genopretning af området, når et anlæg lukker ned.

Beslutning 2009/335/EF definerer tekniske retningslinjer for beregning af finansiel sikkerhed.

Affaldshåndtering

Driftsherrer skal udarbejde en affaldshåndteringsplan, der forebygger eller mindsker affaldsproduktion og fremmer nyttiggørelse af affaldet samt sikker bortskaffelse af affald. Den skal revurderes mindst hvert femte år af myndighederne.

Den skal omfatte:

Myndighederne skal sikre, at driftsherrer har truffet foranstaltninger til at forebygge forurening af vand og jord, navnlig ved at:

Vedrørende brugen af cyanid til mineraludvinding indfører direktivet foranstaltninger, der har til formål at begrænse koncentrationen af cyanid i tailingsdamme * og spildevand.

Tilsyn og beretninger

Myndighederne skal føre tilsyn med affaldsanlæggene med regelmæssige mellemrum, herunder efter nedlukning. Driftsherrer har pligt til at føre registre over alle aktiviteter, holde dem ajour og stille dem til rådighed for den kompetente myndighed for gennemgang. Hvert tredje år skal EU-landene sende Europa-Kommissionen en rapport om direktivets gennemførelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 1. maj 2006.

VIGTIGE BEGREBER

* Affaldsanlæg i kategori A: Et affaldsanlæg er kategori A, hvis:

* Tailingsdamme: Tailings er stenaffald og afløb (nogle af dem kemiske, såsom cyanid) fra mineprocessen. Tailings pumpes ofte ud i damme med henblik på sedimentering, hvorved de forskellige faste stoffer adskilles fra vandet.

For yderligere oplysninger henvises til:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2006/21/EF

1.5.2006

-

EUT L 102 af 11.4.2006, s. 15-34

Ændringsretsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188 af 18.7.2009, s. 14-92

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens beslutning 2009/335/EF af 20. april 2009 om tekniske retningslinjer for beregning af den finansielle sikkerhed i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (EUT L 101 af 21.4.2009, s. 25-25)

Kommissionens beslutning 2009/337/EF af 20. april 2009 om definition af kriterierne for klassificering af affaldsanlæg i overensstemmelse med bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (EUT L 102 af 22.4.2009, s. 7-11)

Kommissionens beslutning 2009/358/EF af 29. april 2009 om harmonisering, regelmæssig fremsendelse af de oplysninger og det spørgeskema, som er omhandlet i artikel 22, stk. 1, litra a), og artikel 18 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 39-45)

Kommissionens beslutning 2009/359/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af definitionen af inert affald med henblik på gennemførelse af artikel 22, stk. 1, litra f), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 46-47)

Kommissionens beslutning 2009/360/EF af 30. april 2009 om færdiggørelse af de tekniske krav til karakterisering af affald som fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/21/EF om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (EUT L 110 af 1.5.2009, s. 48-51)

seneste ajourføring 09.09.2015