Princippet om, at forureneren betaler, og miljøansvar

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger regler baseret på princippet om, at forureneren betaler. Det betyder, at en virksomhed, som forvolder miljøskader, kan drages til ansvar for dem og skal træffe de nødvendige forebyggende eller afhjælpende foranstaltninger og afholde alle tilknyttede omkostninger.

HOVEDPUNKTER

Direktivet definerer miljøskade som:

Definitionen omfatter udledning af forurenende stoffer i luften (da dette påvirker jordens eller vandets tilstand), i indre overfladevand og grundvand samt enhver tilsigtet udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer, som defineret i direktiv 2001/18/EF.

Anvendelsesområde

Der er to scenarier, som er ansvarspådragende:

Undtagelser

Undtagelserne omfatter væbnede konflikter, naturkatastrofer, ansvar for miljøskader, som er omfattet af internationale konventioner (f.eks. havforurening), samt nukleare risici, som er omfattet af Euratomtraktaten.

Forebyggende og afhjælpende foranstaltninger

Virksomheden skal betale for forebyggende foranstaltninger og afhjælpende foranstaltninger, undtagen i visse situationer, hvis skaden f.eks. er forvoldt af tredjemand til trods for, at passende sikkerhedsforanstaltninger var truffet, eller skyldes overholdelse af påbud eller instrukser udstedt af en offentlig myndighed.

Gennemførelse

Ændringsforordning (EU) 2019/1010

Direktivet blev ændret i 2019 ved forordning (EU) 2019/1010, som tilpasser og strømliner rapporteringsforpligtelser inden for miljølovgivning. De nye regler, der har været gældende siden den 26. juni 2019, er følgende.

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Det trådte i kraft den 30. april 2004, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 30. april 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 56-75).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2004/35/EF er indarbejdet i grundteksten. Den konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (COM(2016) 204 final af 14.4.2016).

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene: REFIT-evaluering af miljøansvarsdirektivet som ledsagedokument til Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet i henhold til artikel 18, stk. 2, i direktiv 2004/35/EF om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (SWD(2016) 121 final af 14.4.2016).

seneste ajourføring 17.06.2020