Offentlig adgang til miljøoplysninger

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Adgang efter anmodning

Aktiv formidling

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 14. februar 2003. EU-landene skulle have indarbejdet det i national lovgivning inden den 14. februar 2005.

BAGGRUND

* VIGTIGE BEGREBER

Miljøoplysninger: alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk eller en hvilken som helst anden form om emner, der fremgår af artikel 2, stk. 1, i direktiv 2003/4/EF.

Offentlige myndigheder: især statslig eller anden national, regional eller lokal offentlig forvaltning, herunder offentlige rådgivende organer og enkeltpersoner, der er omfattet af lovgivningen. EU-regeringer kan beslutte, at denne definition ikke omfatter organer, når de udøver dømmende eller lovgivende myndighed.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2003/4/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43-48)

Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1-3)

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/2/EF af 14. marts 2007 om opbygning af en infrastruktur for geografisk information i Det Europæiske Fællesskab (Inspire) (EUT L 108 af 25.4.2007, s. 1-14)

seneste ajourføring 26.01.2017