Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet

 

RESUMÉ AF:

Konventionen om beskyttelse af Middelhavet (Barcelona konventionen)

Konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder

Protokol om forebyggelse af forurening af Middelhavet ved dumpning fra skibe og luftfartøjer (protokol om dumpning)

Afgørelse 77/585/EØF om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening samt protokollen om forebyggelse af forurening af Middelhavet, forårsaget af dumpning fra skibe og luftfartøjer

Protokol om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (protokol om landbaseret forurening)

Ændringerne til protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening

Afgørelse 1999/801/EF om godkendelse af ændringerne til den reviderede protokol om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening

Afgørelse 83/101/EØF om indgåelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening

Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean (protokol om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet)

Afgørelse 84/132/EØF — om indgåelse af protokollen om særligt beskyttede områder i Middelhavet

Afgørelse 1999/800/EØF om indgåelse af protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet samt om godkendelse af bilagene til den nævnte protokol (Barcelona-konventionen)

Protokollen om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (protokol om forebyggelse og kritiske situationer)

Afgørelse 2004/575/EF — indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening, om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer

Protokol om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet (protokol om integreret kystzoneforvaltning)

Afgørelse 2010/631/EU — indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder

Protokol om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund (Offshore-protokol)

Afgørelse 2013/5/EU — Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN, AFGØRELSERNE OG PROTOKOLLERNE?

HOVEDPUNKTER

Barcelona-konventionen

Formålene med konventionen er at:

De kontraherende parter i konventionen forpligter sig til at:

Den blev ændret i 1995. De vigtigste ændringer vedrørte:

Konventionen har syv protokoller tilknyttet:

Protokol om dumpning

Protokol om forebyggelse og kritiske situationer

Protokol om landbaseret forurening

Specially Protected Areas and Biological Diversity Protocol (protokol om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet)

Offshore-protokol

Protokol om farligt affald

Protokol om integreret kystzoneforvaltning

EU er part i samtlige ovennævnte protokoller undtagen protokollen om farligt affald.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

God miljøtilstand: defineret i EU’s havstrategirammedirektiv (direktiv 2008/56/EF — se resumé) havområdernes miljøtilstand, når de giver økologisk mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive inden for rammerne af deres naturlige vilkår, og havmiljøet udnyttes på et bæredygtigt niveau, så nuværende og fremtidige generationers muligheder for anvendelse og aktiviteter sikres.
Integreret kystzoneforvaltning: en dynamisk proces for bæredygtig forvaltning og anvendelse af kystområder under hensyntagen til kystøkosystemernes og -landskabernes sårbarhed, de forskelligartede aktiviteter og anvendelsesformål de pågældende steder, samspillet mellem dem, visse aktiviteters og anvendelsesformåls maritime orientering og deres indvirkning på både hav og land.

HOVEDDOKUMENTER

Konvention om beskyttelse af Middelhavet mod forurening (Barcelona-konventionen) (EFT L 240 af 19.9.1977, s. 3-11).

Konvention om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder.

Protokol om forebyggelse af forurening af Middelhavet ved dumpning fra skibe og luftfartøjer (EFT L 240 af 19.9.1977, s. 12-34).

Rådets afgørelse 77/585/EØF af 25. juli 1977 om indgåelse af konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening samt protokollen om forebyggelse af forurening af Middelhavet, forårsaget af dumpning fra skibe og luftfartøjer (EFT L 240 af 19.9.1977, s. 1-2).

Protokol om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (EFT L 67 af 12.3.1983, s. 3-18).

Ændringer til protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 20-31).

Rådets afgørelse 1999/801/EF af 22. oktober 1999 om godkendelse af ændringerne til den reviderede protokol om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (Barcelona-konventionen) (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 18-31).

Rådets afgørelse 83/101/EØF af 28. februar 1983 om indgåelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (EFT L 67 af 12.3.1983, s. 1-2).

Protocol concerning specially protected areas and biological diversity in the Mediterranean (protokol om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet) (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 3-17).

Rådets afgørelse 84/132/EØF af 1. marts 1984 om indgåelse af protokollen om særlig beskyttede områder i Middelhavet (EFT L 68 af 10.3.1984, s. 36-37).

Rådets afgørelse 1999/800/EØF af 22. oktober 1999 om indgåelse af protokollen om særligt beskyttede områder og den biologiske mangfoldighed i Middelhavet samt om godkendelse af bilagene til den nævnte protokol (Barcelona-konventionen) (EFT L 322 af 14.12.1999, s. 1-2).

Protokol om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 41-46).

Rådets afgørelse 2004/575/EF af 29. april 2004 om indgåelse af protokollen til Barcelona-konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening, om samarbejde om forebyggelse af forurening fra skibe og bekæmpelse af forurening af Middelhavet i tilfælde af kritiske situationer (EUT L 261 af 6.8.2004, s. 40).

Protokol om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet (EUT L 34 af 4.2.2009, s. 19-28).

Rådets afgørelse 2010/631/EU af 13. september 2010 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i middelhavet til konventionen om beskyttelse af middelhavets havmiljø og kystområder (EUT L 279 af 23.10.2010, s. 1-2).

Protokol om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund (EUT L 4 af 9.1.2013, s. 15-33).

Rådets afgørelse 2013/5/EU af 17. december 2012 om Den Europæiske Unions tiltrædelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af undersøgelse og udnyttelse af kontinentalsoklen og af havbunden og dennes undergrund (EUT L 4 af 9.1.2013, s. 13-14).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening som følge af udforskning og udnyttelse af kontinentalsoklen, havbunden og undergrunden til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (EUT L 187 af 6.7.2013, s. 1).

Meddelelse om ikrafttrædelsen af protokollen om integreret kystzoneforvaltning i Middelhavet til konventionen om beskyttelse af Middelhavets havmiljø og kystområder (EUT L 242 af 20.9.2011, s. 1).

seneste ajourføring 30.06.2020