Kvaliteten af benzin og dieselolie: svovl og bly

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Benzin

Dieselolie

Reduktion af drivhusgasemissioner

Rapportering

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 1. juli 1999. EU-landene har skullet anvende reglerne fra den 1. januar 2000.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Mobile ikkevejgående maskiner: et stort antal motorinstallationer i maskiner, der ikke er bestemt til godstransport eller personbefordring, som f.eks. bulldozere, kompressorer, baglæssere eller frontlæssere.
Rapportering af livscyklusemissionerne af drivhusgasser: rapportering af emissioner CO2, CH4 og N2O udvinding, forarbejdning og distribution af brændstoffer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF af 13. oktober 1998 om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af Rådets direktiv 93/12/EØF (EUT L 350 af 28.12.1998, s. 58-68).

Efterfølgende ændringer til direktiv 98/70/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 af 11. december 2018 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 663/2009 og (EF) nr. 715/2009, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/22/EF, 98/70/EF, 2009/31/EF, 2009/73/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU og 2013/30/EU, Rådets direktiv 2009/119/EF og (EU) 2015/652 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 525/2013 (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 1-77).

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning) (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82-209).

Rådets direktiv (EU) 2015/652 af 20. april 2015 om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (EUT L 107 af 25.4.2015, s. 26-67).

Kommissionens forordning (EU) nr. 1307/2014 af 8. december 2014 om fastlæggelse af kriterier og geografisk udstrækning for græsarealer med høj biodiversitet med henblik på anvendelse af artikel 7b, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og artikel 17, stk. 3, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 351 af 9.12.2014, s. 3-5).

Kommissionens henstilling 2005/27/EF af 12. januar 2005 om, hvad der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF vedrørende benzin og dieselolie skal forstås ved »passende geografisk afbalanceret adgang« til blyfri benzin og dieselolie med et vist maksimalt svovlindhold (EUT L 15 af 19.1.2005, s. 26-29).

seneste ajourføring 19.09.2019