Beskyttelse af Europas biodiversitet (Natura 2000)

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Beskyttelse af lokaliteter (Natura 2000-netværket)

Samrådsprocedure

Bevaringsmålsætninger og -foranstaltninger

Vurdering af planer/projekter

Beskyttelse af arter

EU-landene skal:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 10. juni 1992. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 10. juni 1994.

BAGGRUND

Netværket Natura 2000 udgør næsten en femtedel af EU’s landområde og mere end 250 000 km2 havområde.

Se desuden:

* VIGTIGE BEGREBER

Særlige bevaringsområder: et område af fællesskabsbetydning i EU udpeget af EU-landene, hvor de bevaringsforanstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genoprette naturtyper og/eller bestande af arter i en gunstig tilstand for hvilke lokaliteten er udpeget, er iværksat.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7-50)

Efterfølgende ændringer af direktiv 92/43/EØF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/147/EU af 30. november 2009 om beskyttelse af vilde fugle (EUT L 20 af 26.1.2010, s. 7-25)

Se den konsoliderede udgave.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet – Naturens tilstand i Den Europæiske Union — Rapport om bevaringsstatus og udviklingstendenser for naturtyper og arter, der er omfattet af fugledirektivet og habitatdirektivet i perioden 2007-2012 i medfør af habitatdirektivets artikel 17 og fugledirektivets artikel 12 (COM(2015) 219 final af 20.5.2015)

seneste ajourføring 21.02.2017