OSPAR-konventionen

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 98/249/EF — om indgåelse af konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav

Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN?

HOVEDPUNKTER

Osparkommission

OSPARs arbejde

Forskning

Voldgiftsprocedure

Bilag

OSPAR-konventionen indeholder bilag, som omfatter følgende særlige områder

EU’s arktiske strategi

En fælles meddelelse fra 2016 anbefaler EU’s

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG AFTALEN FRA?

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Maritimt område:

alle de følgende:

De kontraherende parters indre farvande og ydre territorialfarvande.

Det område uden for det ydre territorialfarvand, der støder op hertil, og som hører under kyststatens jurisdiktion i et omfang, der er anerkendt i international ret.

Det åbne hav, herunder den samlede tilhørende havbund og undergrund beliggende inden for følgende grænser:

Indre farvande: farvande på landsiden af den basislinje, hvorfra det ydre territorialfarvands bredde måles (i tilfælde af vandløb, indtil ferskvandsgrænsen (det sted i vandløbet hvor der ved ebbe og i perioder med ringe vandføring er en væsentlig stigning i saliniteten på grund af tilstedeværelsen af havvand)).
Forurening:

menneskets direkte eller indirekte tilførsel af stoffer eller energi til det maritime område, der forårsager eller måtte forårsage risiko for:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 98/249/EF af 7. oktober 1997 om indgåelsen af Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 104 af 3.4.1998, s. 1)

Konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det nordøstlige Atlanterhav (EUT L 104 af 3.4.1998, s. 2–21)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19-40)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2008/56/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet — En integreret EU-politik for Arktis (JOIN(2016) 21 final, af 27.4.2016)

seneste ajourføring 26.11.2017( 1 ) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.