Adgang til oplysninger, offentlig deltagelse samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

 

RESUMÉ AF:

Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (Århus-konventionen)

Afgørelse 2005/370/EF — indgåelse af Århus-konventionen

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

Århus-konventionen giver medlemmer af offentligheden (enkeltpersoner og sammenslutninger, der repræsenterer dem) retten til adgang til oplysninger om og til deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet samt til klage og domstolsprøvelse, hvis disse rettigheder ikke overholdes.

Med afgørelsen godkendes Århus-konventionen (undertegnet af Det Europæiske Fællesskab — nu den Europæiske Union (EU) og dets medlemsstater i 1998) på EU’s vegne.

HOVEDPUNKTER

Konventionen, der trådte i kraft den 30. oktober 2001, tager udgangspunkt i den antagelse, at en større offentlig bevidsthed om og deltagelse i miljøspørgsmål vil sikre en bedre miljøbeskyttelse. Dens formål er et bidrag til at beskytte nuværende og fremtidige generationers ret som mennesker til at leve i miljø, der er passende for deres sundhed og trivsel. Med henblik herpå skaber konventionen mulighed for en indsats inden for tre områder:

EU-institutionerne, der er omfattet af definitionen af en offentlig myndighed, sidestilles i konventionen med nationale og lokale myndigheder.

Parterne i konventionen er enige om at anvende følgende rettigheder og pligter:

Offentlig adgang til miljøoplysninger

Konventionen fastlægger rettigheder og pligter vedrørende adgang til miljøoplysninger, herunder tidsfrister for fremsendelse af oplysninger, samt hvilke begrundelser hvormed de offentlige myndigheder nægter adgang til nærmere bestemte oplysninger.

Adgang kan afslås i tre tilfælde:

Anmodninger kan også afslås på grund af den fortrolige karakter af myndigheders forhandlinger, nationalt forsvar og den offentlige sikkerhed, for at fremme retssagers behandling eller sikre den fortrolige karakter af:

Da offentliggørelse af oplysninger kan være i offentlighedens interesse, skal alle årsager til afslag fortolkes restriktivt.

En beslutning om afvisning skal begrundes og oplyse om ansøgerens klagemuligheder.

Offentlige myndigheder skal holde de oplysninger, de ligger inde med, opdaterede, og til det formål skal de udarbejde offentligt tilgængelige oversigter, registre og kartoteker. I denne henseende opfordres de berørte organer til så vidt muligt at benytte elektroniske databaser med rapporter over miljøets tilstand, lovgivning, nationale planer samt politikker og internationale konventioner.

I 2003 vedtog EU-landene direktiv 2003/4/EF om offentlig adgang til miljøoplysninger. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 14. februar 2005.

I 2006 vedtog EU forordning (EF) nr. 1367/2006, der kræver, at EU’s institutioner og organer skal gennemføre forpligtelserne i Århus-konventionen.

Offentlig deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet

Konventionens anden del omhandler offentlig deltagelse i beslutningsprocesser. Dette skal sikres gennem en godkendelsesprocedure for en række konkrete aktiviteter (primært af industriel karakter) opført i konventionens bilag I. Den endelige beslutning om godkendelse af en aktivitet skal tage behørigt hensyn til udbyttet af offentlighedens deltagelse.

Tidligt i beslutningsproceduren skal offentligheden oplyses om følgende:

Procedurens tidsfrister skal fastsættes således, at offentligheden sikres reelle muligheder for at deltage.

Der er iværksat en forenklet procedure til at udarbejde planer og programmer på miljøområdet.

Konventionen opfordrer også de undertegnende parter til at fremme offentlig deltagelse ved udarbejdelsen af miljøpolitik såvel som normer og lovgivning, hvis disse formodes at have en mærkbar indvirkning på miljøet.

I 2003 vedtog EU-landene direktiv 2003/35/EF om offentlig deltagelse i forbindelse med udarbejdelse af visse planer og programmer på miljøområdet.

Rådets afgørelse 2006/957/EF fra 2006 tog hensyn til en ændring af konventionen, som øger den offentlige deltagelse i beslutninger om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer . På EU-niveau er det samme krav allerede indarbejdet i visse artikler i direktiv 2001/18/EF om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og forordning (EF) nr. 1829/2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer.

Flere andre af EU’s miljødirektiver fastlægger regler vedrørende offentlig deltagelse i beslutningsprocesser på miljøområdet. Dette inkluderer direktiv 2001/42/EF og vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF).

Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

Alle personer, der mener, at deres rettigheder til adgang til oplysninger er blevet krænket (hvis f.eks. en anmodning ikke er besvaret, er urigtigt afslået eller er utilstrækkeligt besvaret), skal under de rette omstændigheder have adgang til at klage i henhold til den nationale lovgivning.

Adgang til klage og domstolsprøvelse er ligeledes sikret, i tilfælde hvor konventionens procedure for deltagelse måtte blive tilsidesat. Adgang til klage og domstolsprøvelse skal også gives ved afgørelse af tvister vedrørende private personers og offentlige myndigheders handlinger og undladelser, der er i strid med de bestemmelser i national ret, der vedrører miljøet.

Direktiv 2003/4/EF og 2003/35/EF indeholder begge bestemmelser om adgang til klage og domstolsprøvelse. Et forslag fra 2003 til et direktiv om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet blev trukket tilbage i 2014 som en del af Europa-Kommissionens kvalitetskontrol af EU-lovgivningen (også kaldet REFIT).

I april 2017 vedtog Kommissionen en vejledning om adgang til klage og domstolsprøvelse i miljøspørgsmål. Den tydeliggør, hvordan enkeltpersoner og sammenslutninger kan klage over offentlige myndigheders afgørelser, handlinger og undladelser i forbindelse med EU’s miljølovgivning ved de nationale domstole.

HVORNÅR GÆLDER KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN FRA?

Konventionen trådte i kraft den 30. oktober 2001. Afgørelsen trådte i kraft den 17. februar 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2005/370/EF af 17. februar 2005 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 1-3)

Konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 124 af 17.5.2005, s. 4-20)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 28. april 2017 — Kommissionens meddelelse om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (C(2017) 2616 final af 28.4.2017)

Rådets afgørelse 2006/957/EF af 18. december 2006 om godkendelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af en ændring af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (EUT L 386 af 29.12.2006, s. 46-49)

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, s. 1-23)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1829/2003 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/4/EF af 28. januar 2003 om offentlig adgang til miljøoplysninger og om ophævelse af Rådets direktiv 90/313/EØF (EUT L 41 af 14.2.2003, s. 26-32)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30-37)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF — Erklæring fra Kommissionen (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1-39)

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 05.03.2018