Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 93/98/EØF — De Europæiske Fællesskabers godkendelse af Basel-konventionen

Basel-konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN?

Afgørelsen godkender Baselkonventionen på vegne af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (nu EU).

Konventionen er den mest omfattende globale miljøaftale om farligt affald og andet affald. Formålet med den er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod skadelige virkninger af frembringelse, grænseoverskridende (på tværs af lande) overførsel samt håndtering af farligt affald og andet affald.

Konventionen fastsætter bestemmelser for grænseoverskridende overførsel af farligt affald og andet affald og pålægger parterne at sikre, at de håndterer og bortskaffer de omfattede typer affald på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Parterne forpligter sig også til at:

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Konventionen har otte bilag:

Generelle forpligtelser i henhold til konventionen

Parterne indgår aftale om:

Parterne kan indføre yderligere krav, der er i overensstemmelse med konventionen.

Notifikationsprocedurer

Konventionen indfører notifikationsprocedurer vedrørende:

Ulovlig transport

Ved ulovlig eksport af affald skal konventionens parter genindføre affaldet.

Miljømæssigt forsvarlig forvaltning

Parterne aftaler at indgå samarbejde om miljømæssigt forsvarlig praksis i forvaltningen af farligt affald og andet affald.

Tvistbilæggelse

Parterne bilægger eventuelle tvister ved forhandling eller andre fredelige midler efter eget valg. Hvis der ikke kan findes en løsning, afgøres tvisten af Den Internationale Domstol eller ved en voldgiftsret bestående af tre parter.

Sekretariat

Et sekretariat har til opgave at lette samarbejde og informationsudveksling mellem parterne.

Kapacitetsopbygning

Regionale eller subregionale centre rundt om i verden tilbyder uddannelse og kapacitetsopbygning.

Gennemførelse af lovgivningen

Konventionen er indarbejdet i EU-retten ved forordning (EF) nr. 1013/2006 og efterfølgende ændringer heraf.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN OG KONVENTIONEN FRA?

Afgørelsen trådte i kraft den 1. februar 1993. Konventionen trådte i kraft den 8. maj 1994.

BAGGRUND

EU samt EU-landene er parter i konventionen. EU har ratificeret ændringen vedrørende sanktioner, der forbyder eksport af affald til ikke-OECD-lande. Ændringen er endnu ikke trådt i kraft på internationalt niveau.

Konventionen blev forhandlet under De Forenede Nationers miljøprogram (UNEP) og blev vedtaget i 1989.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Bortskaffelse: omfatter endelig bortskaffelse samt bortskaffelse, der kan indebære mulighed for ressourcegenanvendelse, genvinding, videreudnyttelse, direkte genbrug eller alternative anvendelser.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 93/98/EØF af 1. februar 1993 om indgåelse på fællesskabets vegne af konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf (Baselkonventionen) (EFT L 39 af 16.2.1993, s. 1-2).

Berigtigelse til Rådets afgørelse 93/98/EØF af 1. februar 1993 om indgåelse på Fællesskabets vegne af konventionen om kontrol med grænseoverskridende overførsel af farligt affald og bortskaffelsen heraf (Baselkonventionen) (EFT L 74 af 17.3.1994, s. 52).

Baselkonventionen om kontrol med grænseoverskridende transport af farligt affald og bortskaffelse heraf (EFT L 39 af 16.2.1993, s. 3-22).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (EUT L 190 af 12.7.2006, s. 1-98).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1013/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 15.03.2018