EU-ordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS)

Fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) vil fremme en fortsat forbedring af miljøresultaterne for alle europæiske organisationer sammen med information af offentligheden og interesserede parter.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Formålet med fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) er at forbedre miljøresultaterne for private og offentlige organisationer i alle økonomiske sektorer, på grundlag af følgende:

Alle organisationer, der ønsker at deltage i ordningen, skal:

Hver medlemsstat opretter en akkrediteringsordning for uafhængige miljøverifikatorer og for overvågning af deres arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag V. Disse ordninger skal være funktionsdygtige senest 12 måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for forordningen. Alle akkrediteringsorganerne samles i et forum, som udarbejder retningslinjer for godkendelse, kvalifikationskrav og overvågning af verifikatorerne. Der indføres en procedure for ekspertvurdering til sikring af, at godkendelsesordningerne opfylder forordningens krav.

For at kunne forblive EMAS-registreret skal en organisation:

Organisationer, der deltager i EMAS-ordningen, registreres af registreringsmyndighederne, hvis:

Registreringsmyndighederne kan midlertidigt eller endeligt slette en organisation eller nægte at registrere en organisation, hvis denne ikke opfylder bestemmelserne i forordningen.

Kommissionen fører et register over miljøverifikatorer og et register over EMAS-registrerede organisationer, som stilles til rådighed for offentligheden.

Der er indført et EMAS-logo (se bilag IV). Organisationerne kan anvende logoet på bekræftede oplysninger, som beskrevet i bilag III, på bekræftede miljøredegørelser, på brevhoveder, på dokumenter, hvor organisationen gør reklame for sin deltagelse i EMAS, og i reklame for organisationens tjenester, produkter eller aktiviteter. Logoet kan ikke anvendes på produkter eller disses emballage eller til at sammenligne med andre produkter.

For at undgå dobbeltarbejde bør medlemsstaterne i forbindelse med deres kontrol med miljølovgivningens overholdelse undersøge muligheden for at tage i betragtning, om de pågældende organisationer deltager i EMAS.

Forordningen forpligter medlemsstaterne til at fremme små og mellemstore virksomheders deltagelse i miljøstyrings- og miljørevisionsordningen.

Medlemsstaterne sørger for så vidt muligt at udbrede kendskabet til EMAS. Kommissionen sørger for at promovere EMAS på fællesskabsplan.

Medlemsstaterne er ansvarlige for at anvende sanktioner ved overtrædelse af kravene i forordningen. De kan indføre en afgiftsordning til dækning af udgifterne forbundet med EMAS.

Kommissionen tager EMAS og logoet op til revision og foreslår eventuelle ændringer senest 5 år efter forordningens ikrafttræden.

Baggrund

Forordning (EF) nr. 761/2001 erstatter Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 af 29. juni 1993 om industrivirksomheders frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision. Forordning (EØF) nr. 1836/93 ophæves som følge heraf.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 761/2001[Vedtagelse: Fælles Beslutning COD/1998/0303]

27.4.2001

-

EFT L 114 af 24.4.2001

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Tiltrædelsesakten for Tjekkiet, Estland, Cypern, Letland, Litauen, Ungarn, Malta, Polen, Slovenien og Slovakiet

1.5.2004

-

EUT L 236 af 23.9.2003

Forordning (EF) nr. 196/2006

24.2.2006

-

EUT L 32 af 4.2.2006

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 16. juli 2008 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) [KOM(2008) 0402 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Formålet med dette forslag er at styrke og højne effektiviteten i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision og øge antallet af deltagende organisationer, at gøre EMAS til en anerkendt referenceramme for miljøledelsessystemer og give de organisationer, som benytter andre miljøledelsessystemer, mulighed for at indrette systemerne i overensstemmelse med EMAS. Forslaget har ligeledes til formål at opfordre organisationer, der er tilmeldt EMAS, til at tage miljøaspektet i betragtning ved udvælgelse af vare- og serviceleverandører.

Forslaget indebærer også en forenkling af de administrative procedurer. Det er et supplement til miljøledelsessystemet og skal styrke kontrolmekanismen til sikring af overholdelse af de retlige forpligtelser gældende for miljøområdet. Forslaget omfatter ligeledes bestemmelser vedrørende formidling af oplysninger om miljøpræstation. Forslaget omhandler en harmonisering af regler og procedurer for godkendelse og tillader deltagelse af organisationer uden for Fællesskabet.

Fælles beslutningsprocedure COD/2008/0154

Kommissionens beslutning 2007/747/EF af 19. november 2007 om anerkendelse af certificeringsprocedurer i overensstemmelse med artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af beslutning 97/264/EF [EUT L 303 af 21.11.2007].

Beretning fra Kommissionen af 9. november 2004 om incitamenter til EMAS-registrerede organisationer [KOM(2004) 745 endelig - EUT C 55 af 4.3.2005] Næsten alle medlemsstaterne har truffet foranstaltninger med sigte på at skabe større fleksibilitet på regelområdet og anspore organisationerne til at deltage i EMAS. Nogle medlemsstater har således gjort lovgivningen mere fleksibel (enten gennem regellempelse eller gennem deregulering), når det drejer sig om ansøgninger om tilladelse, kravene om rapportering og lempelse af overvågningen. Der er indført incitamenter på området offentlige indkøb (f.eks. krav om, at udbyderne skal dokumentere deres tekniske kapacitet på miljøområdet), økonomisk støtte (støtte til nye EMAS-registreringer, skatte- og afgiftslettelser for indkøb, der kan forbedre miljøresultaterne, reducerede registreringsgebyrer, osv.), teknisk støtte (programmer til gradvis gennemførelse udformet specielt til små og mellemstore virksomheder, osv.) eller støtte til informationsformidling (informationsprogrammer rettet mod særlige interessegrupper, informationskampagner rettet mod offentligheden, konferencer, workshops osv.).

Henstilling 2003/532/EF [EUT L 184 af 23.7.2003] Kommissionens henstilling af 10. juli 2003 om retningslinjer for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS), for så vidt angår udvælgelse og anvendelse af miljøpræstationsindikatorer (EØS-relevant tekst).

Beslutning 2001/681/EF [EFT L 247 af 17.9.2001] Kommissionens beslutning af 7. september 2001 om retningslinjer for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS).

Enheder som omhandlet i EMAS-forordningens artikel 2 registreres som en organisation i overensstemmelse med retningslinjerne i beslutningens bilag I. I beslutningen hedder det, at organisationerne skal sørge for at få ajourføringerne af deres miljøredegørelse bekræftet i overensstemmelse med retningslinjerne i bilag II. EMAS-logoet anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i beslutningens bilag III.

Henstilling 2001/680/EF [EFT L 247 af 17.9.2001] Kommissionens henstilling af 7. september 2001 om retningslinjer for gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)

Liste over registrerede virksomheder i Norge i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 [EUT C 45 af 23.2.2006].

Følgende foranstaltninger truffet i medfør af den gamle EMAS-forordning - Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93 - forbliver i kraft:

Liste [EFT C 273 af 25.9.1999] Liste over akkrediterede miljøverifikatorer vedrørende fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision (Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93).

Denne liste indeholder oplysninger om alle miljøverfikatorer, hvis registrering er blevet meddelt Kommissionen gennem medlemsstaternes akkrediteringsordninger pr. 31. maj 1999.

Liste [EFT C 273 af 25.9.1999] Liste over anlægsområder, der er registreret i fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision (Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93).

Denne liste indeholder oplysninger om de anlægsområder, hvis registrering er blevet meddelt Kommissioen af de kompetente organer eller nationale myndigheder i medlemsstaterne pr. 31. maj 1999.

Liste [EFT C 254 af 12.8.1998] Liste over akkrediterede miljøverifikatorer vedrørende fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision [Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93].

Denne liste indeholder nyttige oplysninger om alle de miljøverifikatorer, hvis registrering er blevet meddelt Kommissionen af medlemsstaternes akkrediteringsorganer indtil den 31. maj 1998.

Liste [EFT C 254 af 12.8.1998] Liste over anlægsområder, der er registreret i fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision [Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93].

Denne liste indeholder nyttige oplysninger om alle de anlægsområder, hvis registrering er blevet meddelt Kommissionen af medlemsstaternes ansvarlige organer eller administrationer indtil den 31. maj 1998.

Liste [EFT C 276 af 11.9.1997] Liste over akkrediterede miljøverifikatorer vedrørende fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision [Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93].

Denne liste indeholder nyttige oplysninger om alle de miljøverifikatorer, hvis registrering er blevet meddelt Kommissionen af medlemsstaternes akkrediteringsorganer indtil den 15. april 1997.

Liste [EFT C 276 af 11.9.1997] Liste over anlægsområder, der er registreret i fællesskabsordningen for miljøstyring og miljørevision [Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93].

Denne liste indeholder nyttige oplysninger om alle de anlægsområder, hvis registrering er blevet meddelt Kommissionen af medlemsstaternes ansvarlige organer eller administrationer indtil den 15. april 1997.

Kommissionens beslutninger om anerkendelse af standarder, som fastlægger specifikationer for

miljøstyringssystemer i overensstemmelse med artikel 12 i Rådets forordning (EØF) nr. 1836/93:

Beslutning 96/149/EF [EFT L 34 af 13.2.1996] (irsk standard IS310);

Beslutning 96/150/EF [EFT L 34 af 13.2.1996] (britisk standard BS7750);

Beslutning 96/151/EF [EFT L 34 af 13.2.1996] (spansk standard UNE 77-801(2)- 94).

Seneste ajourføring: 11.08.2008