Bekæmpelse af vandforurening forårsaget af nitrater fra landbruget

Rent vand er livsnødvendigt for den menneskelige sundhed og naturlige økosystemer. Derfor er sikring af vandkvalitet et af de vigtigste elementer i Den Europæiske Unions (EU) miljøpolitik. Nitratdirektivet fra 1991 er en af de tidligste retsakter i EU’s lovgivning om bekæmpelse af forurening.

DOKUMENT

Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det er at begrænse forurening fra nitrater brugt til landbrugsmæssige formål og forebygge yderligere forurening. Direktivet hænger tæt sammen med andre EU-politikker, der varetager vandkvaliteten, klimaforandringer og landbruget.

HOVEDPUNKTER

EU-landene skal:

Europa-Kommissionen udarbejder en rapport hvert fjerde år på baggrund af de nationale oplysninger, som den har modtaget.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Fra den 19. december 1991.

BAGGRUND

Kvælstof er et livsvigtigt næringsstof, der hjælper planter og afgrøder med at gro, men høje koncentrationer er skadelige for mennesker og natur, og brugen af nitrater i landbruget i organisk eller kemisk gødning kan udgøre en stor kilde til vandforurening. Landbruget er ansvarligt for over 50 % af de samlede kvælstofudledninger til overfladevand.

Der er flere oplysninger på:

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 91/676/EØF

19.12.1991

19.12.1993

EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1-8

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1882/2003

20.11.2003

-

EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1-53

Forordning (EF) nr. 1137/2008

11.12.2008

-

EUT L 311 af 21.11.2008, s. 1-54

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 91/676/EØF, er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, baseret på medlemsstaternes rapporter for perioden 2008-2011 (COM(2013) 683 final af 4.10.2013)

seneste ajourføring 08.09.2015