Energifællesskabstraktaten

Ved energifællesskabstraktaten oprettes et indre marked for elektricitet og naturgas for Den Europæiske Unions (EU) 28 medlemsstater og seks europæiske stater og områder på Balkan.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2006/500/EF af 29. maj 2006 om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af energifællesskabstraktaten.

RESUMÉ

Energifællesskabstraktaten skaber et integreret energimarked (elektricitet og gas) mellem EU og de kontraherende parter.

Energifællesskabets medlemmer er EU, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien samt De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo i henhold til FN's Sikkerhedsråds resolution 1244 (herefter Kosovo). En eller flere af EU medlemsstater kan desuden deltage i energifællesskabet efter anmodning fra Ministerrådet. Tredjelande kan deltage som observatører.

Traktaten gælder for landenes område og for Kosovo.

Traktaten trådte i kraft den 1. juli 2006. Den er indgået for en periode på 10 år. Traktatens løbetid blev forlænget for en ny tiårig periode efter en enstemmig afgørelse i ministerrådet den 24. oktober 2013.

Energifællesskabets opgaver

Energifællesskabet skal:

Energifællesskabets aktiviteter

En vigtig del af energifællesskabets aktiviteter drejer sig om gennemførelsen af en del af fællesskabslovgivningen - eller Fællesskabets acquis - i alle de deltagende stater vedrørende energi, miljø, konkurrence og vedvarende energikilder samt overholdelsen af bestemte, overordnede europæiske standarder for tekniske systemer, f.eks. inden for transport eller forbindelser på tværs af grænserne.

Ved traktaten indføres der i øvrigt en mekanisme vedrørende de regionale energimarkeders funktion, som dækker traktatparternes og de berørte EU-medlemsstaters område. Denne mekanisme omfatter en ramme med foranstaltninger for transport af netenergi over lange afstande, forsyningssikkerhed, energileverancer til befolkningen, harmonisering, fremme af vedvarende energikilder samt ved pludselige kriser inden for netenergien på et medlem af energifællesskabets område.

Desuden oprettes der ved traktaten et energimarked uden grænser mellem parterne, hvor toldafgifter og kvantitative restriktioner på energiimport- og eksport mellem parterne samt alle foranstaltninger med tilsvarende virkning, bortset fra følgende undtagelser (den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs sikkerhed, plantebeskyttelse, beskyttelse af industriel eller kommerciel ejendomsret). Ved traktaten fastlægges desuden forholdet til tredjelande og den gensidige bistand i tilfælde af uro på markederne.

Kommissionen fungerer som koordinator for disse aktiviteter.

Institutioner og beslutningstagning

Ministerrådet består af en repræsentant for hver af parterne i traktaten, fastlægger de overordnede politiske retningslinjer, træffer foranstaltninger med henblik på gennemførelse af traktatens målsætninger og træffer proceduremæssige beslutninger om f.eks. tildeling af missioner, kompetence eller forpligtelser. Formandskabet går på skift i perioder à seks måneder og bistås af en repræsentant for EU samt en repræsentant for det kommende formandskab. Rådet forelægger hvert år en rapport for Europa-Parlamentet og i de kontraherende parters parlamenter.

Den permanente gruppe på højt plan skal især forberede ministerrådets arbejde. Den består af en repræsentant for hver af parterne i traktaten.

Reguleringsudvalget har navnlig til opgave at rådgive de øvrige institutioner og fremsætte anbefalinger i tilfælde af tvister mellem landene. Det består af en repræsentant for reguleringsmyndigheden på energiområdet for hver af traktatens parter, mens EU er repræsenteret ved Europa-Kommissionen bistået af en repræsentant for reguleringsmyndigheden for hver af de deltagende medlemsstater samt en repræsentant for Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Elektricitet og Gas (ERGEG).

Energifællesskabet rådgives desuden af to fora bestående af repræsentanter for alle de interesserede parter.

Det permanente sekretariat har hovedsæde i Wien og yder bl.a. administrativ bistand til energifællesskabets øvrige institutioner og kontrollerer, at parterne opfylder deres forpligtelser korrekt.

Energifællesskabet vedtager afgørelser (bindende) og henstillinger (ikke-bindende). Disse foranstaltninger indføres enten efter forslag fra Europa-Kommissionen (anvendelse af Fællesskabets acquis) eller efter forslag fra en af traktatens parter (øvrige aktiviteter) og vedtages enten med flertal (anvendelse af Fællesskabets acquis) eller med to tredjedeles flertal (mekanisme for markedsfunktion) eller enstemmigt (det indre marked for energi).

Hvis nogen af parterne alvorligt og vedvarende misligholder en del af deres forpligtelser, kan ministerrådet ved en beslutning truffet med enstemmighed suspendere visse rettigheder, som den pågældende part er blevet tildelt ved traktaten.

Yderligere oplysninger kan findes på nedenstående side:

HENVISNINGER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2006/500/EF

29.5.2006

-

EUT L 198 af 20.7.2006

Seneste ajourføring: 22.09.2014