EU’s fællesforetagende for fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) (F4E)

Et stort, internationalt eksperiment, kaldet ITER, er iværksat for at påvise bæredygtigheden af kernefusion som en energikilde. Den Europæiske Union (EU) har oprettet et fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for at administrere EU’s bidrag til ITER.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2007/198/Euratom af 27. marts 2007 om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det

RESUMÉ

Et stort, internationalt eksperiment, kaldet ITER, er iværksat for at påvise bæredygtigheden af kernefusion som en energikilde. Den Europæiske Union (EU) har oprettet et fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling for at administrere EU’s bidrag til ITER.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den fastlægger et fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling (F4E) for en 35-årig periode fra den 19. april 2007. F4E har hjemsted i Barcelona, Spanien.

F4E’s medlemmer er Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), repræsenteret ved Europa-Kommissionen, de 28 EU-lande (1) og Schweiz, der har indgået samarbejdsaftaler med Euratom på området for kontrolleret termonuklear fusion.

Målsætninger

Disse er:

Ud over sine øvrige aktiviteter er fællesforetagendets vigtigste opgaver:

Budget

Euratoms bidrag til F4E for perioden 2014-2020 er fastlagt til 2 915 mio. EUR.

F4E’s vejledende finansielle midler for perioden 2007-2041 anslås at udgøre 9 653 mio. EUR med et bidrag fra Euratom på 7 649 mio. EUR (dog maks. 15 % for administrative omkostninger).

Struktur

F4E er en juridisk person.

F4E har:

Bestyrelsen er ansvarlig for tilsynet med F4E's gennemførelse af sine aktiviteter.

Ansvar og kompetence

F4E’s ansvar i kontraktforhold er underlagt den gældende kontrakt og den gældende lovgivning.

EU-Domstolen har kompetence til at afgøre sager og ankesager anlagt mod F4E.

BAGGRUND

Fusionsenergi, sammen med vedvarende energikilder og fissionsenergi, er et af de tre alternativer til fossile brændstoffer. Det er den langt mest udbredte i universet - det er kilden til den energi, der ligger bag solen og andre stjerner - men den mindst udviklede på jorden af disse tre ikkefossile energikilder.

JET-projektet (fællesforetagendet Joint European Torus), der blev iværksat i 1978, har bidraget til avanceret forskning inden for området fusionsenergi i adskillige år. Fra 1988 repræsenterede udviklingen af ITER-projektet et nyt skridt inden for fusionsområdet. Dette kulminerede i 2001 med et detailprojekt til et forskningsanlæg, der skal påvise, at kernefusion er en energikilde, som EU kan få stort udbytte af, især ud fra hensynet til den langsigtede forsyningssikkerhed og spredning af energikilderne.

I november 2003 foreslog EU Frankrig som ITER-værtslandet og Cadarache som placeringsmulighed for ITER.

Se Fusion for Energys (F4E) websted for yderligere oplysninger.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2007/198/Euratom

19.4.2007

-

EUT L 90 af 30.3.2007, s. 58-72

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse 2013/791/Euratom

24.12.2013

-

EUT L 349 af 21.12.2013, s. 100-102

Afgørelse (Euratom) 2015/224

5.3.2015

-

EUT L 37 af 13.2.2015, s. 8-14

seneste ajourføring 25.07.2015(1) Storbritannien forlader EU og bliver dermed et tredjeland (ikke-EU-land) fra og med den 1. februar 2020.