Revidering af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2008/114/EF om fastsættelse af vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur

Artikel 52 i Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom)

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Afgørelsen fastsætter vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur, som blev oprettet direkte ved Euratomtraktaten af 1957, for at tage højde for stigningen i antallet af EU-lande og med henblik på at modernisere agenturets finansielle regler og etablere et hovedkvarter i Luxembourg.

Artikel 52 i Traktaten om Det Europæiske Atomenergifællesskab (Euratom), som har til formål at garantere, via en fælles forsyningspolitik, en regelmæssig og ligelig forsyning med nukleare materialer til brugere i EU-landene, udgør retsgrundlaget for Euratoms Forsyningsagentur.

HOVEDPUNKTER

Euratoms Forsyningsagentur er det organ i EU, der er ansvarligt for forvaltningen af udbud og efterspørgsel på:

Euratoms Forsyningsagentur har eneret til at »indgå« (dvs. kontrasignere) aftaler om levering af nukleare materialer som ovennævnte fra både EU-lande og udefrakommende. I henhold til Euratomtraktaten har agenturet også optionsret til at erhverve nukleare materialer.

Euratoms Forsyningsagentur har status som juridisk person (dvs. at det er en uafhængig enhed i sig selv).

Formål og opgaver

Euratoms Forsyningsagentur:

Endvidere skal Euratoms Forsyningsagentur:

Euratoms Forsyningsagentur kan endvidere opbygge sit eget lager af nukleare materialer. Agenturet kontrolleres af Kommissionen, som kan fastlægge retningslinjer for agenturet (dvs. instrukser) og har vetoret med hensyn til dets beslutninger.

Retlig status og hjemsted

Euratoms Forsyningsagentur:

Generaldirektør og personale

Agenturets generaldirektør er ansvarlig for at:

Agenturets generaldirektør og personale er tjenestemænd i Europa-Kommissionen og skal sikkerhedsgodkendes.

Finansielle bestemmelser

Agenturet:

Agenturets indtægter består i dag udelukkende af et bidrag fra EU.

Agenturets budget vedtages af Kommissionen og bliver endeligt, når EU’s almindelige budget er endeligt vedtaget.

Efter Kroatiens tiltrædelse af EU udgør agenturets kapital 5 856 000 EUR, som tegnes af de enkelte EU-lande. Luxembourg og Malta deltager ikke.

Det Rådgivende Udvalg

EU-landene (med undtagelse af Luxembourg og Malta) udpeger hver mellem en og fire repræsentanter til Det Rådgivende Udvalg i henhold til agenturets vedtægter. Medlemmerne af udvalget udpeges på grundlag af deres erfaring og sagkundskab inden for handel med nukleare materialer eller kernekraftproduktion eller -regulering.

Udvalget indkaldes normalt af agenturets generaldirektør to gange om året. Udvalget skal høres, inden agenturets generaldirektør træffer vigtige beslutninger (om spørgsmål, som er anført i agenturets vedtægter).

Udvalget bistår agenturet ved at afgive udtalelser og levere analyser og oplysninger.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft i marts 2008, mens den reviderede udgave efter Kroatiens tiltrædelse trådte i kraft den 1. juli 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets beslutning 2008/114/EF, Euratom af 12. februar 2008, som fastlægger vedtægterne for Euratoms Forsyningsagentur (EUT L 41 af 15.2.2008, s. 15-20)

Efterfølgende ændringer af beslutning 2008/114/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Konsolideret udgave af traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab — afsnit to — Bestemmelser til fremme af kerneenergiens udvikling — Kapitel 6 — Forsyninger — artikel 52 (EUT C 203 af 7.6.2016, s. 24)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1-222)

seneste ajourføring 11.09.2018