Energichartertraktaten og energicharterprotokollen

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 98/181/EF, EKSF, Euratom - De Europæiske Fællesskabers indgåelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter

Slutakt fra den internationale konference og energicharterkonferencens afgørelse vedrørende ændring af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser - Fælles erklæringer - Bilag I: Ændring af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser - Bilag II: Beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af ændringen af de handelsrelaterede bestemmelser i energichartertraktaten

Slutakt fra den Europæiske Energicharterkonference - Bilag 1: Energichartertraktaten - Bilag 2: Afgørelser vedrørende energichartertraktaten

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN OG TRAKTATEN?

HOVEDPUNKTER

De vigtigste bestemmelser i energichartertraktaten omhandler beskyttelsen af investeringer, handel med energimaterialer og -produkter, transit og bilæggelse af tvister.

Handel, investeringer, beskyttelse

Traktatens bestemmelser omfatter:

Suverænitet over energiressourcerne

Traktaten anerkender landenes suverænitet over energiressourcer og bekræfter, at disse suveræne rettigheder skal udøves i overensstemmelse med folkeretlige bestemmelser, uden at dette berører det overordnede mål om at fremme adgangen til energiressourcer og prospekteringen og udviklingen heraf.

Miljøaspekter

Gennemsigtighed

De kontraherende parter skal udpege mindst ét oplysningskontor, hvor man kan anmode om oplysninger vedrørende gældende love, bestemmelser, retslige afgørelser og generelle administrative foranstaltninger for energimaterialer og -produkter.

Tvistbilæggelse

Traktaten indeholder bestemmelser om løsning af tvister mellem deltagerlandene via diplomatiske kanaler og ad hoc-voldgiftsretter og - i tilfælde af investeringer - mellem investorer og værtslande. Hvis en tvist mellem investorer ikke kan løses i mindelighed inden for tre måneder, kan investorerne vælge at henvise tvisten til bilæggelse:

Signatarer, energicharterkonference, protokoller og erklæringer

Undtagelser

Parterne må ikke foretage handelsrelaterede investeringer, der er uforenelige med den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT), hvorved Verdenshandelsorganisationen (WTO) blev oprettet, og intet i traktaten fritager medlemmerne af WTO fra aftalen.

Traktaten forhindrer ikke nogen signatar i at træffe foranstaltninger:

Energicharterprotokol

Protokollen blev vedtaget i overensstemmelse med traktaten. Dens mål omfatter:

Internationalt energicharter

Et nyt internationalt energicharter blev vedtaget og undertegnet i 2015 af mere end 65 lande og organisationer, herunder EU og samtlige EU-lande. Formålet med dette nye charter er at engagere så mange nye lande som muligt, der er villige til at samarbejde på energiområdet, og som anerkender betydningen af energisikkerhed til energiproducerende , -transit og -forbrugende lande. Det nye charter er baseret på og moderniserer energicharteret fra 1991.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Energichartertraktaten trådte i kraft den 16. april 1998 med ændringer om handelsrelaterede bestemmelser, fortrinsvis for at erstatte GATT med WTO, gældende fra den 23. juli 1998.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENTER

Rådets og Kommissionens afgørelse 98/181/EF, EKSF, Euratom af 23. september 1997 om De Europæiske Fællesskabers indgåelse af energichartertraktaten og energicharterprotokollen om energieffektivitet og de hermed forbundne miljøaspekter (EFT L 69 af 9.3.1998, s. 1-116).

Slutakt fra den internationale konference og energicharterkonferencens afgørelse vedrørende ændring af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser - Bilag I: Ændring af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser - Bilag II: Beslutninger i forbindelse med vedtagelsen af ændringen af de handelsrelaterede bestemmelser i energichartertraktaten (EFT L 252 af 12.9.1998, s. 23-46).

Slutakt fra den Europæiske Energicharterkonference - Bilag 1: Energichartertraktaten - Bilag 2: Afgørelser vedrørende energichartertraktaten (EFT L 380 af 31.12.1994, s. 24-88).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Energicharterkonference — Regler for mæglingsproceduren vedrørende transit (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 39-44).

Rådets afgørelse 2001/595/EF af 13. juli 2001 om Det Europæiske Fællesskabs godkendelse af ændringen af energichartertraktatens handelsrelaterede bestemmelser (EFT L 209 af 2.8.2001, s. 32).

Rådets afgørelse 1999/37/EF af 26. november 1998 om Det Europæiske Fællesskabs holdning til de regler for mæglingsproceduren vedrørende tvister om transit, der skal vedtages af Den Europæiske Energicharterkonference (EFT L 11 af 16.1.1999, s. 37-38).

seneste ajourføring 25.05.2020