Fremme af brugen af biomasse som alternativ energikilde

Biomasse kan være med til at afhjælpe klimaforandringer ved at nedbringe drivhusgasemissionerne. Brugen af biomasse til opvarmning, elproduktion og brændstoffer til transport kan diversificere Den Europæiske Unions (EU) energiforsyning og skabe vækst og beskæftigelse. For at opnå et effektivt bidrag skal biomassen produceres på en bæredygtig måde.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Handlingsplan for biomasse (KOM(2005) 628 endelig udg. af 7. december 2005).

RESUMÉ

Biomasse kan være med til at afhjælpe klimaforandringer ved at nedbringe drivhusgasemissionerne. Brugen af biomasse til opvarmning, elproduktion og brændstoffer til transport kan diversificere Den Europæiske Unions (EU) energiforsyning og skabe vækst og beskæftigelse. For at opnå et effektivt bidrag skal biomassen produceres på en bæredygtig måde.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE MEDDELELSE?

Den fastsætter metoder til at fremme udviklingen af biomasseenergi ved at oprette incitamenter til brugen af den og fjerne hindringer for fremstillingen af den. Den identificerer foranstaltninger, der skal fremme udnyttelse af biomasse til opvarmning, elproduktion og transport. Den behandler spørgsmål såsom forsyning, finansiering og forskning. Handlingsplanen var første skridt på vejen mod at fremhæve industriens betydning.

HOVEDPUNKTER

Meddelelsen førte til yderligere initiativer til fremme af biobrændstoffer.

Bæredygtighedskriterier skal sikre, at brugen af biobrændstoffer garanterer reelle CO2-besparelser og beskytter biodiversiteten. Kriterierne fastsætter, at biobrændstoffer:

Frivillige ordninger bekræfter, om producenterne overholder bæredygtighedskriterierne. Hvis de gør det, er de støtteberettigede og kan modtage støtte. Ellers kan deres produktion bidrage til opfyldelsen af nationale mål for bæredygtighed.

Procedurer for tilladelser: praktiske henstillinger, der yder hjælp og rådgivning til projektudviklere, ikkestatslige organisationer og offentlige myndigheder i behandlingen af anmodninger om at opføre biomasseanlæg.

Initiativet European Advanced Biofuels Flightpath (den europæiske flyvebane mod avancerede biobrændstoffer) sigter mod at fremme biobrændstoffer som alternativt fornyeligt brændstof til fly.

BAGGRUND

Biomasse udledes af organisk materiale såsom træer, planter samt landbrugsaffald og kommunalt affald. Produktionen af biomasse involverer en kæde af aktiviteter fra dyrkelse af afgrøder til den endelige konvertering til energi. I 2012 udgjorde biomasse og -affald omkring to tredjedele af alt energiforbrug af vedvarende energi i EU.

Der er yderligere oplysninger på Europa-Kommissionens websted om biomasse.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (Den Europæiske Unions Tidende L 140 af 5.6.2009, s. 16-62).

Grønbog - En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed (KOM(2006) 105 endelig udg. af 8.3.2006).

seneste ajourføring 12.08.2015