Leverings- og distributionsaftaler

1) MÅL

At fritage visse kategorier af vertikale aftaler, som under visse omstændigheder kan forbedre den økonomiske effektivitet inden for en produktions- eller distributionskæde.

2) DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 2790/1999 om anvendelse af EF-traktatens artikel 81, stk. 3, på kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 336 af 29.12.1999].

3) RESUMÉ

Baggrund

Denne forordning skal ses i lyset af forordning nr. 19/65, senest ændret ved forordning nr. 1215/1999, som bemyndiger Kommissionen til, i henhold til artikel 81, stk. 3, i EF-traktaten, at fritage visse typer af vertikale aftaler fra kartelforbuddet.

For at forenkle de regler, der finder anvendelse på leverings- og distributionsaftaler, erstatter denne forordning både forordning nr. 1983/83 om fritagelse af visse kategorier af eneforhandlingsaftaler, forordning nr. 1984/83 om fritagelse af visse kategorier af eksklusive købsaftaler og forordning nr. 4087/88 om fritagelse af visse kategorier af franchiseaftaler.

Anvendelsesområde

Ud fra den betragtning, at visse vertikale aftaler kan forbedre den økonomiske effektivitet inden for en produktions- eller distributionskæde, fritager denne forordning leverings- og distributionsaftaler vedrørende endelige produkter og mellemprodukter samt tjenesteydelser, under forudsætning af at aftalepartnernes samlede markedsandel ikke overstiger 30 %. Alvorlige konkurrencebegrænsninger (som prisfastsættelser, produktionsbegrænsning m.v.) vil generelt fortsat være forbudte.

Aftaler, der repræsenterer en markedsandel på over 30 %, vil kunne gøres til genstand for en individuel undersøgelse på grundlag af EF-traktatens artikel 81.

Hvis aftalerne har virkninger, som falder på hele eller en del af de respektive medlemsstaters område, kan Kommissionen eller den nationale konkurrencemyndighed erklære fritagelsen uanvendelig, såfremt der opstår virkninger, der er uforenelige med betingelserne i EF-traktatens artikel 81, stk. 3.

Aftaler, hvor fritagelsen finder anvendelse

Nærværende forordning om fritagelse vedrører aftaler, der indgås mellem to eller flere virksomheder, der i relation til aftalen virker inden for forskellige produktions- eller distributionsled, under forudsætning af at de ikke repræsenterer en markedsandel på over 30 %.

Yderligere betingelser skal opfyldes, når:

Aftaler, hvor fritagelsen ikke finder anvendelse

Fritagelsen efter nærværende forordning finder ikke anvendelse på vertikale aftaler, hvis producenten fastsætter:

Det skal desuden fastslås, at visse begrænsninger, der i henhold til forordningen ikke giver anledning til fritagelse, alligevel kan gøre dette, hvis visse betingelser er opfyldt. Der er tale om følgende begrænsninger:

Kommissionen, myndighederne og de nationale domstole overvåger, at disse forbud overholdes.

Markedsandel og omsætning

Markedsandelen for de berørte eller ombyttelige varer eller tjenesteydelser må ikke overstige 30 %. Hvis markedsandelen overskrider tærsklen på 35 %, gælder fritagelsen fortsat i en periode på to på hinanden følgende kalenderår efter det år, hvori tærsklen på 30 % første gang blev overskredet. Hvad angår eksklusive leveringsforpligtelser er det køberens markedsandel, der skal tages i betragtning ved bestemmelsen af disse aftalers samlede indvirkning på markedet.

Derimod beregnes den samlede årsomsætning ved sammenlægning af den omsætning, som den pågældende aftalepart og de med denne forbundne virksomheder har haft i det foregående regnskabsår, eksklusive alle former for skatter og afgifter.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Forordning (EF) nr. 2790/1999/EF

01.01.2000

Anvendelsesdato: 01.06.2000Udløbsdato: 31.05.2010

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Seneste ajourføring: 21.02.2007