Ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/29/EF om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Formålet med direktivet er at tilpasse lovgivningen om ophavsret og beslægtede rettigheder til teknologiske udviklinger og især til informationssamfundet og samtidig sikre et højt beskyttelsesniveau for de intellektuelle ejendomsrettigheder. Derudover gennemfører direktivet to internationale traktater, der blev indgået i december 1996: WIPO-traktaten om ophavsret og WIPO-traktaten om fremførelser og fonogrammer.

Det er ét ud af ti direktiver, der omfatter dem om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, forældreløse værker og kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder, der tilsammen udgør EU’s lovgivning om ophavsret.

HOVEDPUNKTER

Direktivet harmoniserer de vigtigste rettigheder, der udstedes til ophavsmænd og beslægtede rettighedsindehavere (reproduktionsretten, ret til overføring til almenheden og spredningsretten), og — i mindre omfang — undtagelser til og indskrænkninger af disse rettigheder. Det harmoniserer også beskyttelsen af tekniske foranstaltninger og oplysninger om rettighedsforvaltning, sanktioner og retsmidler.

Reproduktionsretten

EU-landene indfører en eneret til direkte eller indirekte, midlertidig eller permanent at tillade eller forbyde reproduktion på en hvilken som helst måde og i en hvilken som helst form, helt eller delvist:

Retten til overføring til almenheden

EU-landene tillægger ophavsmænd en eneret til at tillade eller forbyde trådbunden eller trådløs overføring til almenheden af deres værker. Dette omfatter tilrådighedsstillelse af deres værker på en sådan måde, at almenheden får adgang til dem, når og hvor enkeltpersoner vælger det.

EU-landene skal desuden have regler om eneretten til henvisning:

Retten til spredning

Undtagelser og indskrænkninger

Direktivet fastlægger en udtømmende liste over undtagelser og indskrænkninger til rettigheder for at lette brugen af beskyttet indhold under specifikke omstændigheder.

Der er en obligatorisk indskrænkning til reproduktion for visse midlertidige reproduktionshandlinger, som udgør en integrerende og væsentlig del af en teknisk proces (midlertidige eksemplarer), og som har til formål at muliggøre lovlig brug af eller en mellemmands transmission i et netværk mellem tredjemænd af et værk eller anden frembringelse.

Retlig beskyttelse

Beskyttelse af oplysninger om rettighedsforvaltning

EU-landene skal yde retlig beskyttelse mod personer, der bevidst og uden tilladelse udfører nedennævnte handlinger:

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det gælder fra den 22. juni 2001. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 22. december 2002.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Optagelse: Et værk skal inkluderes i et eksemplar, således at det kan ses eller kopieres af andre (dvs. i et håndgribeligt medium såsom en optagelse).

(*) Reprografi: videnskab og praksis vedrørende kopiering og reproduktion af dokumenter og grafisk materiale.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22. maj 2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167 af 22.6.2001, s. 10-19)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2001/29/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/48/EF af 29. april 2004 om håndhævelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder (EUT L 195 af 2.6.2004, s. 16-25) (»IPRED«). Se den konsoliderede version.

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2014/26/EU af 26. februar 2014 om kollektiv forvaltning af ophavsret og beslægtede rettigheder samt multiterritoriale licenser for rettigheder til musikværker med henblik på onlineanvendelse i det indre marked (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 72-98) (»CRM-direktivet«)

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2006/115/EF af 12. december 2006 om udlejnings- og udlånsrettigheder samt om visse andre ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med intellektuel ejendomsret (kodificeret udgave) (EUT L 376 af 27.12.2006, s. 28-35) (»udlejnings- og udlånsdirektivet«)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/84/EF af 27. september 2001 om følgeret for ophavsmanden til et originalkunstværk (EFT L 272 af 13.10.2001, s. 32-36) (»følgeretsdirektivet«)

Rådets direktiv 93/83/EØF af 27. september 1993 om samordning af visse bestemmelser vedrørende ophavsrettigheder og ophavsretsbeslægtede rettigheder i forbindelse med radio- og tv-udsendelse via satellit og viderespredning pr. kabel (EFT L 248 af 6.10.1993, s. 15-21) (»satellit- og kabeldirektivet«)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/24/EF af 23. april 2009 om retlig beskyttelse af edb-programmer (kodificeret udgave) (EUT L 111 af 5.5.2009, s. 16-22) (»softwaredirektivet«)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/9/EF af 11. marts 1996 om retlig beskyttelse af databaser (EFT L 77 af 27.3.1996, s. 20-28) (»databasedirektivet«)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/116/EF af 12. december 2006 om beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder (kodificeret udgave) (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 12-18) (»beskyttelsestidsdirektivet«). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/28/EU af 25. oktober 2012 om visse tilladte anvendelser af forældreløse værker (EUT L 299 af 27.10.2012, s. 5-12) (»direktiv om forældreløse værker«)

seneste ajourføring 04.04.2016