Bioteknologiske opfindelser: retlig beskyttelse

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/44/EF — retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer nationale patentlovgivninger om bioteknologiske opfindelser.

Det specificerer de opfindelser, som er patenterbare i forhold til etiske hensyn, og de, der ikke er det.

HOVEDPUNKTER

I 2012 nedsatte Europa-Kommissionen en ekspertgruppe til at undersøge den tekniske udvikling og følgerne af patentlovgivningen inden for bioteknologi og genteknologi. Gruppen bistår Kommissionen i forbindelse med dens rapporteringsforpligtelser i henhold til direktiv 98/44/EF.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. juli 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. juli 2000. I dag er reglerne implementeret i lovgivningen i alle EU-lande.

BAGGRUND

Beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Biologisk materiale: et materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.

(*) Biologisk proces: En fremgangsmåde til forædling af planter og dyr er overvejende biologisk, når den i sin helhed beror på naturlige fænomener som krydsning eller udvælgelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13-21).

seneste ajourføring 21.03.2016