Det europæiske andelsselskab

RESUMÉ AF:

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING OG DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Stiftelse

Et SCE kan stiftes:

Et EU-land kan tillade, at en virksomhed, hvis hovedkontor ikke ligger i EØS, deltager i stiftelsen af et SCE, hvis den:

Kapital

Kapitalen i et SCE, der består af medlemmernes andele, skal være på mindst 30 000 EUR. Et SCE kan have en begrænset andel af »passive medlemmer«. De benytter sig ikke af kooperativets virke og har begrænsede stemmerettigheder.

Skat

Et SCE har samme skattemæssige status som ethvert multinationalt selskab og skal derfor betale skat i de lande, hvor det opererer permanent.

Vedtægtsmæssigt hjemsted

Et SCE’s vedtægtsmæssige hjemsted kan flyttes til et andet EU-land, uden at det medfører en frivillig likvidation af SCE’et eller oprettelsen af et nyt selskab. Det vedtægtsmæssige hjemsted og hovedkontoret skal være det samme sted.

Opløsning, likvidation, konkursbehandling og betalingsstandsning

Et SCE kan opløses enten ved:

I tilfælde af likvidation, konkursbehandling eller betalingsstandsning er SCE’et underlagt lovgivningen i det land, hvor det havde sit vedtægtsmæssige hjemsted.

Medarbejderindflydelse

Ordningerne for medarbejderindflydelse (oplysninger, høring og medbestemmelse) skal fastlægges i alle SCE’er. Når disse ordninger defineres, finder de nationale regler i det land, hvor hovedkontoret ligger, anvendelse på de SCE’er, der:

Rapport

En rapport fra Kommissionen fra 2012, baseret på en offentlig høring, konkluderede, at der er blevet stiftet relativt få SCE’er. Interesserede parter blev spurgt, om og hvordan statutten burde forenkles.

På en konference under EU-formandskabet på Cypern i løbet af det internationale år for kooperativer i 2012 blev det besluttet ikke at foretage nogen ændringer af forordningen, men at finde årsagerne til markedsoperatørernes ringe anvendelse af SCE’et.

Arbejdsgruppe

Arbejdsgruppen om kooperativer blev nedsat i 2013 for at vurdere kooperative selskabers specifikke behov i forbindelse med en række spørgsmål såsom den relevante lovgivningsmæssige ramme på EU-plan, identifikation af hindringer på nationalt plan og internationalisering af kooperativer (se rapporten om arbejdsgruppens drøftelser og mødereferater).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN OG DIREKTIVET FRA?

Direktivet gælder fra den 18. august 2003. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 18. august 2006.

Forordningen gælder fra den 18. august 2006.

BAGGRUND

Det europæiske andelsselskab.

DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 1-24)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1435/2003 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning

Rådets direktiv 2003/72/EF af 22. juli 2003 om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab for så vidt angår medarbejderindflydelse (EUT L 207 af 18.8.2003, s. 25-36).

Se den konsoliderede version.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) (COM(2012) 72 final af 23.2.2012)

seneste ajourføring 16.03.2016