Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2137/85 — de europæiske økonomiske firmagrupper

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

En firmagruppe skal stiftes under overholdelse af reglerne som beskrevet nedenfor.

Formål

En firmagruppe har til formål at lette og udvikle medlemmernes økonomiske aktiviteter ved at forene ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Formålet med dette er at skabe bedre resultater, end hvis medlemmerne agerer alene.

Stiftelse

Medarbejdere

En EØFG må ikke have over 500 medarbejdere.

Offentliggørelse af stiftelse eller opløsning

En meddelelse om stiftelse eller opløsning af en EØFG skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Hjemsted

En firmagruppes hjemsted skal være beliggende i EU. Det kan på visse betingelser flyttes fra ét EU-land til et andet.

Stemmeret og organer

Hvert medlem af en EØFG råder over mindst 1 stemme. Stiftelsesoverenskomsten kan dog tildele visse medlemmer flere stemmer, forudsat at intet medlem opnår stemmeflertal. I forordningen er anført de beslutninger, der kun kan træffes med enstemmighed.

En EØFG skal mindst have 2 organer:

Forretningsføreren repræsenterer og forpligter firmagruppen i forhold til tredjemand, også selv om hans handlinger falder uden for firmagruppens formål.

Overskud

Det er ikke firmagruppens formål at opnå økonomisk overskud for sig selv. En EØFG's overskud betragtes som medlemmernes overskud og fordeles mellem dem i henhold til den relevante bestemmelse herom i stiftelsesoverenskomsten eller, hvis der ikke findes en sådan, i lige store dele. EØFG's enkelte medlemmer skal svare skat af dens overskud eller tab.

Ubegrænset og solidarisk hæftelse

Til gengæld for den aftalefrihed, der er fundamentet for en EØFG, og den manglende forpligtelse for medlemmerne til at tilvejebringe en minimumskapital hæfter hvert medlem af en EØFG ubegrænset og solidarisk for gæld, som firmagruppen har pådraget sig.

BAGGRUND

Forordningen indgår som led i indsatsen for at sikre en harmonisk udvikling af de økonomiske aktiviteter i hele EU og for at etablere et indre marked, der frembyder vilkår, som svarer til dem, der findes på det nationale marked.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG) (EFT L 199 af 31.7.1985, s. 1-9)

seneste ajourføring 20.06.2016