Forberedelse af de offentlige myndigheder

Europa-Kommissionens arbejdsdokument tilvejebringer sammenlignelige oplysninger for hvert land om den aktuelle situation i de nationale overgangsplaner.

DOKUMENT

Kommissionens arbejdsdokument af 16. december 1997 : forberedelse af de offentlige myndigheders overgang til euroen [SEK(97) 2384 endelig udg. - Ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende].

RESUMÉ

I det scenarie, der blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Madrid, omtales den praktiske omstilling i de nationale offentlige myndigheder på følgende måde:

"Den almindelige brug af euroen til transaktioner inden for den offentlige sektor skal senest være gennemført, når europengesedler og -mønter er endeligt indført. Tidsrammen vil blive fastsat i fællesskabslovgivningen, idet den enkelte medlemsstat eventuelt vil kunne udøve et vist skøn".

I betragtning af de ofte betydelige strukturelle forskelle mellem medlemsstaternes forfatninger og retssystemer har Kommissionen afstået fra at foreslå andre harmoniserede omstillingsforanstaltninger for de nationale offentlige myndigheder end de to forordninger, der udgør den retlige ramme for euroen.

Inden for denne ramme kan myndighederne tilbyde de private økonomiske agenter at benytte euroenheden i forbindelse med alle finansielle transaktioner og kommunikationer med de statslige myndigheder. I lande, hvor denne mulighed tilbydes, findes der sædvanligvis en bestemmelse om, at når en virksomhed én gang inden udløbet af overgangsperioden har valgt at gå over til euroen, kan den ikke gå tilbage til den nationale valutaenhed.

Der tegner sig følgende billede af forberedelserne til overgangen til euroen:

Dokumentet indeholder ligeledes en række tekniske oversigter for hvert enkelt land med oplysning om de offentlige myndigheders forberedelser.

Seneste ajourføring: 23.06.2006