Det Europæiske Råds resolution (Amsterdam) om stabilitets- og vækstpagten

Denne resolution giver medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen klare politiske retningslinjer for en streng og rettidig gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten. Den tilskynder medlemsstaterne til at opretholde en fornuftig finanspolitik efter tilslutningen til tredje fase i Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU).

DOKUMENT

Det Europæiske Råds resolution om stabilitets- og vækstpagten (Amsterdam, den 17. juni 1997) [De Europæiske Fællesskabers Tidende C 236 af 2.8.1997].

RESUMÉ

Det Europæiske Råds resolution udgør det politiske fundament for stabilitets- og vækstpagten. Den giver medlemsstaterne, Kommissionen og Rådet klare politiske retningslinier for gennemførelse af stabilitets- og vækstpagten.

Medlemsstaterne forpligter sig til at efterleve det mellemfristede budgetmål om en budgetstilling tæt på balance eller med overskud. Medlemsstaterne:

Kommissionen:

Rådet har pligt til stramt og rettidigt at gennemføre alle de elementer i stabilitets- og vækstpagten, der henhører under dets kompetence. Rådet:

Efter denne konstatering og på grundlag af debatten om stabilitets- og vækstpagten vedtog Kommissionen i september 2004 en meddelelse om styrkelse af den økonomiske styring og klarlæggelse af stabilitets- og vækstpagtens gennemførelse. I denne meddelelse foresloges en række mulige forbedringer af pagten. Kommissionen rettede især opmærksomheden mod udviklingen i de økonomiske faktorer i medlemsstaterne og mod de offentlige finansers bæredygtighed på lang sigt.

I forbindelse med Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2005 nåede finansministrene til politisk enighed om en forbedret forvaltning af stabilitets- og vækstpagten.

TILHØRENDE RETSAKTER

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud [Den Europæiske Unions Tidende L 209 af 02.08.1997].

Forordningen afklarer og fremskynder proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud med det sigte at imødegå forekomsten af uforholdsmæssigt store underskud.

Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker[De Europæiske Fællesskabers Tidende L 209 af 2.8.1997].

Denne forordning har til formål at overvåge medlemsstaterne budgetstillinger og overvåge deres økonomiske politikker.

See also

For yderligere informationer, se netstedet:

Seneste ajourføring: 04.11.2005