Den korrigerende arm: proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 — fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Stabilitets- og vækstpagten (SVP) er hjørnestenen i EU's budgetdisciplin. Pagtens korrigerende arm styrer proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der understøtter hurtig korrektion af uforholdsmæssigt store offentlige underskud eller uforholdsmæssigt høj offentlig gæld.

Forordningen søger at tydeliggøre og fremme proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud under artikel 126 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Når et EU-land ikke overholder den budgetdisciplin, der kræves under SVP, kan det blive genstand for en procedure i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, der består af flere trin.

HOVEDPUNKTER

Iværksættelse af proceduren

Under SVP udløses proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud af underskuds- og gældskriterier:

Procedurens faser

Sanktioner

Der pålægges sanktioner, hvis underskuddet ikke reduceres. For lande i euroområdet pålægges disse sanktioner gradvist og begynder med:

EU-landene (undtagen Det Forenede Kongerige) kan desuden få suspenderet forpligtelser eller betalinger fra EU's struktur- og investeringsfonde. Der pålægges også sanktioner i tilfælde af statistisk manipulation.

Afstemningssystem

Afgørelser om de fleste sanktioner under proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud træffes ved omvendt flertal. Det betyder, at en bod anses for vedtaget, medmindre Rådet ved kvalificeret flertal beslutter at afvise den.

De 25 lande, der tiltrådte traktaten om stabilitet, samordning og styring , blev desuden enige om at anvende omvendt flertal i en endnu tidligere fase i proceduren, for eksempel når det skal besluttes, om et EU-land skal underkastes en procedure om uforholdsmæssigt stort underskud.

SVP-fleksibilitet

I januar 2015 offentliggjorde Kommissionen en meddelelse med retningslinjer til EU-landene om den optimale udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten for at fremme effektiv gennemførelse af strukturreformer, fremme investering og bedre at tage højde for den økonomiske situation i hvert EU-land.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 1999.

BAGGRUND

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (EFT L 209 af 2.8.1997, s. 6-11)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1467/97 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet (EUT L 306 af 23.11.2011, s. 1-7)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Optimal udnyttelse af fleksibiliteten inden for rammerne af de gældende regler under stabilitets- og vækstpagten (COM(2015) 12 final af 13.1.2015)

seneste ajourføring 22.02.2016