Civil luftfart og det europæiske luftfartssikkerhedsagentur

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 216/2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Hovedformålet er at fastsætte de vigtigste regler og principper for at fastlægge og opretholde et højt ensartet sikkerhedsniveau for civil luftfart i Europa, herunder oprettelsen af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur (EASA).

Fælles sikkerhedsbestemmelser udgør grundlaget for Den Europæiske Unions (EU) luftfartssikkerhed. De giver operatører*, fabrikanter og luftfartspersonale et ensartet niveau for krav, og dette muliggør fri bevægelighed for varer, personer og organisationer i EU’s indre marked og giver mulighed for EU-landenes gensidige anerkendelse af certifikater*. Dette reducerer den administrative byrde og arbejdsbyrden for nationale myndigheder og industrien.

Forordningen har også til formål at:

HOVEDPUNKTER

Denne EU-retsakt gælder konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og anvendelse af luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur samt personale og organisationer, der beskæftiger sig med disse aktiviteter.

Et af de vigtigste midler til gennemførelsen af ovenstående målsætninger er oprettelsen af EASA. Retsakten fastlægger agenturets opgaver, interne struktur, arbejdsmetoder og finansielle bestemmelser.

EASA's primære opgaver omfatter:

Vedrørende den interne struktur fastsætter retsakten de vigtigste regler for agenturet, herunder dets retlige status, beføjelser og bestyrelsens sammensætning samt den administrerende direktørs beføjelser og opgaver.

Ud over EASA fastlægger retsakten de fælles regler for luftfartssikkerhed, herunder:

Retsakten omhandler også en række relaterede forhold. De omfatter tilsyn og håndhævelse, anerkendelse af certifikater samt anerkendelse af ikke-EU-certifikater.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 8. april 2008.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

* Operatør: enhver juridisk eller fysisk person, der opererer eller har til hensigt at operere med et eller flere luftfartøjer.

* Certifikat: enhver godkendelse eller licens eller ethvert andet dokument udstedt som følge af certificering.

* Certificering: enhver form for anerkendelse af, at materiel, dele eller apparatur samt organisationer eller personer opfylder gældende krav. Det dækker også udstedelse af det relevante certifikat som bevis for denne overensstemmelse.

* Flyveplads: ethvert sted, hvor flyveoperationer kan finde sted, det være sig fra landingsbaner til store internationale lufthavne.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 af 20. februar 2008 om fælles regler for civil luftfart og om oprettelse af et europæisk luftfartssikkerhedsagentur, og om ophævelse af Rådets direktiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF (EUT L 79 af 19.3.2008, s. 1-49)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 216/2008 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 300/2008 af 11. marts 2008 om fælles bestemmelser om sikkerhed inden for civil luftfart og om ophævelse af forordning (EF) nr. 2320/2002 (EUT L 97 af 9.4.2008, s 72-84)

seneste ajourføring 30.11.2015