Det indre marked og statsstøtte — offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

Forordningen om offentlig serviceforpligtelse fastsætter:

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på offentlig personbefordring med bus og jernbane. EU-landene kan imidlertid også anvende den på offentlig personbefordring på indre vandveje og i nationale farvande.

Kontrakter om offentlig trafikbetjening og generelle regler

Indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening

Kontrakter om offentlig trafikbetjening i jernbanesektoren

Med forordning (EU) 2016/2338 ændres denne forordning ved også at indføre princippet om tildeling efter en udbudsprocedure for kontrakter om offentlig trafikbetjening i jernbanesektoren, som tidligere var udelukket. Lange overgangsperioder blev tilladt for at gøre det muligt for myndighederne og operatørerne at tilpasse sig de nye regler.

Kontrakt uden forudgående udbud i jernbanesektoren forbliver muligt under særlige og klart definerede omstændigheder, navnlig når:

Overgangsperiode

Det er ubetinget, at kontrakter uden forudgående udbud om offentlig trafikbetjening i jernbanesektoren ikke længere er mulige fra den 25. december 2023.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. december 2009 med undtagelse af artikel 5 om indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening, som træder i kraft den 3. december 2019.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 1-13).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1370/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 1-64).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26.februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 65-242).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF (EUT L 94 af 28.3.2014, s. 243-374).

Se den konsoliderede udgave.

Meddelelse fra Kommissionen om retningslinjer for fortolkningen af forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej (EUT L 92 af 29.3.2014, s. 1-21).

seneste ajourføring 01.10.2019