Grønbog: På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer

Denne grønbog skal sætte gang i debatten om problemstillinger vedrørende bytransport og føre til løsninger, der kan anvendes på europæisk plan. Byområderne rummer 60 % af den europæiske befolkning, og næsten 85 % af bruttonationalproduktet (BNP) produceres der. Der findes mange problemer som trafikpropper og miljøgener, og de koster Den Europæiske Union 1 % af dens BNP. Over for disse spørgsmål skal EU kunne spille en rolle ved at skabe debat og sikre samarbejde og samordning mellem de lokale myndigheder.

DOKUMENT

Kommissionens grønbog af 25.9.2007 "På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer" [KOM(2007) 551 endelig – Ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

Denne grønbog er resultatet af en omfattende offentlig høringsproces, der indledtes i 2007. Den markerer starten på en ny høringsproces frem til den 15. marts 2008. Mobiliteten i byerne er et trumfkort for vækst og beskæftigelse og en nødvendig forudsætning for en bæredygtig udviklingspolitik, og Kommissionen vil benytte den afholdte høringsproces til at foreslå en overordnet strategi i form af en handlingsplan.

Målgruppen for høringsprocessen er meget stor. Den omfatter byboere, brugere af transportmidler, arbejdsgivere og arbejdstagere i transportvirksomheder, erhvervsfolk, offentlige myndigheder og berørte sammenslutninger. Den resulterende strategi vil ligeledes være baseret på Kommissionens erfaringer på dette område, som den har indhøstet gennem CIVITAS-initiativet, og med grønbogen fra 1995 og meddelelsen med titlen "et netværk for borgerne" (pdf) (EN).

En central tanke i den kommende strategi er nødvendigheden af at integrere de forskellige politikker for mobilitet i byerne inden for en samlet fremgangsmåde. Den europæiske merværdi kan f.eks. bestå i:

Kommissionen foreslår, at man fremmer en veritabel "kultur for mobilitet i byerne", der omfatter økonomisk udvikling, tilgængelighed, forbedring af livskvaliteten og miljøet.

Med henblik på dette identificerer man fem udfordringer i grønbogen:

Forbedring af trafikafviklingen i byerne

Trafikpropper er et af de største problemer i byerne. De har flere forskellige følger: økonomiske, sociale og miljømæssige. I grønbogen nævnes en række mulige foranstaltninger:

Nedbringelse af forureningen

Selv om teknologiske fremskridt gør det muligt at fremstille mindre forurenende køretøjer, er byområderne fortsat en stor – og voksende – kilde til CO2-udledninger. Emissionerne af forurenende stoffer er blevet reduceret, navnlig gennem den gradvise indførelse af europæiske emissionsstandarder. Der findes ligeledes en lovgivningsmæssig ramme for brugen af biobrændstoffer. Men situationen på miljøområdet er ikke tilfredsstillende.

Kommissionen foreslår følgende:

Intelligent transport i byer…

Galileo-programmet giver mulighed for at udvikle talrige anvendelsesområder for intelligente transportsystemer (ITS). Disse findes allerede, men udnyttes ikke i tilstrækkelig grad. Kommissionen foreslår:

… som er mere tilgængelig

Personer med reduceret mobilitet, handikappede eller ældre, har behov for let adgang til transportinfrastrukturer i byerne. Interessenterne i grønbogen har ligeledes skønnet, at kombinationen af flere transportformer bør vies større opmærksomhed, og at man i højere grad bør støtte integrerede løsninger.

I de store byområder går tendensen i retning af udvikling af forstæderne og spredning af boligerne. Hvis de enkelte led i transportkæden ikke følger med, risikerer nogle områder at ende i social isolation. Kommissionen foreslår, at man overvejer følgende muligheder:

Sikkerhed og sikring

I 2005 blev 41 600 personer dræbt på vejene i EU. To tredjedele af ulykkerne og en tredjedel af dødsulykkerne fandt sted i byområder. Ofrene er oftest sårbare personer, cyklister eller fodgængere. I øvrigt betyder problemer med sikkerheden i den offentlige transport ofte, at borgerne undlader at benytte bestemte transportformer. Blandt de forskellige muligheder foreslår Kommissionen følgende:

På vej mod en ny kultur for mobilitet i byer

I grønbogen understreges ligeledes behovet for at fremdyrke en kultur for mobilitet i byerne gennem uddannelse og bevidstgørelse. EU kan iværksætte uddannelses- og udvekslingsaktiviteter som f.eks.:

Med hensyn til finansieringen af de foreslåede foranstaltninger foreslås der flere forskellige muligheder i grønbogen:

Seneste ajourføring: 07.03.2008