Aftaler om luftfart mellem EU og USA

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2007/339/EF om lufttransportaftalen mellem EU og dens medlemsstater og Amerikas Forenede Stater

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Markedsadgang: trafikrettigheder og kommercielle/operationelle forhold

Markedsadgang: ejerskab og kontrol

Samarbejde på lovgivningsområdet

Aftalen styrker også samarbejdet mellem de to parter på følgende områder.

Aftalen omfatter også en tydelig køreplan, der fastsætter en ikke-udtømmende liste over »spørgsmål af primær interesse« for forhandlingerne om aftalens næste fase.

Aftale for næste fase

Yderligere forhandlinger mellem EU og USA påbegyndtes i 2008 og resulterede i undertegnelsen af en aftale for næste fase i 2010. Denne protokol bygger på den første aftale og omfatter yderligere muligheder for investeringer og markedsadgang. Den styrker også rammen for samarbejde på regulerede områder som flyvesikkerhed, sikkerhedsbeskyttelse og sociale aspekter og især miljøet, hvor begge parter nåede til enighed om en dedikeret fælles erklæring om miljøet.

Norge og Island tiltrådte aftalen i 2011.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Afgørelsen trådte i kraft den 25. april 2007. Lufttransportaftalens artikel 25 om midlertidig anvendelse angiver, at parterne er enige om at anvende den fra 30. marts 2008.

BAGGRUND

Før aftalen fra 2007 blev luftfartsrelationerne med USA styret af bilaterale aftaler mellem EU-landene og USA. 16 EU-lande havde allerede eksisterende »open skies« -aftaler. Denne opsplittede tilgang viste sig dog at være en hæmsko, fordi den forhindrede gennemførelsen af det indre marked.

I 2002 afsagde Den Europæiske Unions Domstol domme i sager, som var anlagt af Europa-Kommissionen (C-466/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 og C-476/98). Disse tydeliggjorde delingen af de eksterne kompetencer mellem EU og EU-landene samt visse spørgsmål i forbindelse med etableringsfriheden.

Som følge heraf fik Kommissionen tilladelse til at forhandle en lufttransportaftale med USA, der gælder for EU som helhed.

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Tredje frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse til det første lands territorium med trafik fra luftfartselskabets hjemland.

Fjerde frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse fra det første lands territorium med trafik til luftfartselskabets hjemland.

Femte frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at rejse til og fra det første lands territorium med trafik fra eller til et ikke-EU-land.

Syvende frihedsrettigheder: er, i forbindelse med planmæssig international luftfart, rettigheden, givet af et land til et andet, til at transportere trafik mellem det rettighedsgivende lands territorium og ethvert ikke-EU-land. Det kræves ikke, at tjenesten forbindes med eller er en forlængelse af nogen tjeneste til/fra luftfartselskabets hjemland.

Det fælles europæiske luftfartsområde: omfatter EU-landene, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Montenegro, Norge, Serbien og De Forenede Nationers midlertidige administrative mission i Kosovo.

HOVEDDOKUMENT

Afgørelse 2007/339/EF truffet af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 25. april 2007 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Amerikas Forenede Stater på den anden side (EUT L 134 af 25.5.2007, s. 1-3)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Afgørelse 2010/465/EU vedtaget af Rådet og repræsentanterne for Den Europæiske Unions medlemsstaters regeringer, forsamlet i Rådet, den 24. juni 2010 om undertegnelse og midlertidig anvendelse af protokollen om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 1-2)

Protokol om ændring af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, der er undertegnet den 25. og 30. april 2007 (EUT L 223 af 25.8.2010, s. 3-19)

Afgørelse 2011/708/EU vedtaget af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, af 16. juni 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og om undertegnelse på Unionens vegne og midlertidig anvendelse af en tillægsaftale mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (EUT L 283 af 29.10.2011, s. 1-2)

seneste ajourføring 18.12.2016