eEurope 2002

1) MÅL

At udbrede internettet i Europa, åbne alle kommunikationsnet for konkurrence, stimulere brugen af internettet og samtidig lægge vægt på uddannelse og forbrugerbeskyttelse.

2) DOKUMENT

Kommissionens meddelelse, af 13. marts 2001, eEurope 2002: Virkning og indsatsområder, Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde i Stockholm den 23.-24. marts 2001 [KOM(2001) 140 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

3) RESUMÉ

Handlingsplanen eEurope 2002 er et led i Lissabon-strategien, der går ud på at gøre EU til den mest dynamiske og konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i verden inden 2010.

Tiltagene er koncentreret omkring tre hovedmål, der skal nås inden udgangen af 2002:

BILLIGERE, HURTIGERE OG SIKRERE INTERNET

Billigere og hurtigere adgang til internet

Handlingsplanen fastslår, at det på trods af liberaliseringen af markedet for teletjenester den 1. januar 1998 kniber med konkurrencen på markedet for lokalopkald, og at nye takstmodeller såsom internetadgang til fast pris eller gratis adgang kun langsomt vinder frem. Desuden er det ifølge handlingsplanen altafgørende, at prisen på internetadgang sænkes, for at multimediebaserede højhastighedstjenester via internettet hurtigt kan blive almindelig udbredt. På denne baggrund anbefaler eEurope 2002 at:

Hurtigere internet til forskere og studerende

Ifølge handlingsplanen er det vigtigt, at de videnskabelige kredse i Europa udnytter de elektroniske net bedre. Derfor foreslås det bl.a. at:

Sikre net og smartkort

Sikre net og sikker netadgang ved hjælp af smartkort er en forudsætning for, at man kan skabe tillid til elektronisk handel blandt forbrugerne. Derfor sigter handlingsplanen mod at forbedre det generelle sikkerhedsniveau i onlinetransaktioner ved at:

Hvad angår sikkerheden i forbindelse med smartkort opfordrer handlingsplanen den private sektor og standardiseringsorganisationerne til i samarbejde med Europa-Kommissionen at etablere en fast 'kerne' af fælles specifikationer, som sikrer smartkortenes interoperabilitet og sikkerhed. Endvidere skal der fastlægges en omkostningseffektiv smartkort-teknik, som giver mulighed for sikre elektroniske transaktioner.

INVESTERING I MENNESKER OG KVALIFIKATIONER

Unge europæere og den digitale tidsalder

Handlingsplan eEurope 2002 fastslår, at der er sket tydelige fremskridt med at få skolerne koblet på internettet, men at der må gøres en større indsats på dette område for at:

Arbejde i den videnbaserede økonomi

Handlingsplanen understreger, at det først og fremmest er medlemsstaternes og arbejdsmarkedsparternes ansvar at sikre arbejdsstyrkens tilpasningsevne og beskæftigelsesmuligheder i den nye økonomi, navnlig ved at opkvalificere arbejdsstyrken og omorganisere arbejdet. Medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter opfordres derfor til at:

Deltagelse for alle i den videnbaserede økonomi

At sikre, at informationsteknologien er tilgængelig for alle, er et af hovedmålene for eEurope 2002. Det drejer sig navnlig om at sikre en bedre integration i informationssamfundet af handicappede og alle andre, som ellers ikke er i stand til at drage det fulde udbytte af informationssamfundet. Helt konkret drejer det sig om at:

STIMULERE BRUGEN AF INTERNET

Fremskyndet e-handel

Udviklingen af elektronisk handel afhænger af tre faktorer: at der skabes et indre marked for e-handel, at forbrugernes tillid styrkes, og at det offentlige går i spidsen ved at foretage en væsentlig del af sine indkøb via nettet. På denne baggrund foreslår handlingsplanen at:

Elektronisk adgang til offentlige tjenester

I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon opfordres medlemsstaterne til at sikre generel elektronisk adgang til de vigtigste offentlige basistjenesteydelser senest i 2003. Handlingsplanen foreslår forskellige tiltag for at nå dette mål, bl.a. fastlæggelse af samordnede principper for information fra den offentlige sektor, fremme af software baseret på åben kildekode i den offentlige sektor og forenkling af de administrative onlineprocedurer for virksomheder.

Sundhedssektoren på nettet

For at sætte gang i udviklingen af sundhedsydelser via nettet anbefaler handlingsplanen, at man sørger for, at personalet i sundhedssektoren får den fornødne infrastruktur til sundhedstelematik inden udgangen af 2002, at der opstilles kvalitetskriterier for sundhedsrelaterede websteder, og at der etableres et netsamarbejde om vurdering af teknologi og data vedrørende sundhed.

Europæisk digitalt indhold på de globale net

Handlingsplanen tilskynder til at styrke og forny initiativerne til støtte for produktion af digitalt indhold. Det foreslås, at der iværksættes et program ("eContent"), der skal stimulere udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net. Desuden anbefales det, at der skabes en ordning for koordinering af digitaliseringsprogrammerne i de forskellige medlemsstater.

Intelligente transportsystemer

For at løse problemerne i forbindelse med trafikpropper, trafiksikkerhed og det begrænsede udbud af nye tjenester på transportområdet er det nødvendigt at udvikle nye teknologiske løsninger og fremskynde indførelsen af disse. Derfor anmoder handlingsplanen medlemsstaterne og EU-institutionerne om at:

4) gennemførelsesforanstaltninger

SAMMENLIGNENDE VURDERING AF FREMSKRIDTENE PÅ NATIONALT PLAN

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 5. februar 2002 - måling af fremskridtene under eEurope-handlingsplanen [KOM(2002) 62 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

OPFØLGNING AF HANDLINGSPLANENEUROPE 2002

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Slutrapport om eEurope 2002 [KOM(2003) 66 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Evalueringen af eEurope 2002 viser, at handlingsplanens vigtigste mål er nået. Handlingsplanen har i høj grad medvirket til at øge udbredelsen af internettet blandt borgere og virksomheder og skabe lovrammer, der fremmer udviklingen af en videnbaseret økonomi.

Internetdækningen er steget hurtigt i perioden 2000-2002. I 2002 var mere end 90% af alle skoler og virksomheder på nettet, og mere end halvdelen af europæerne bruger jævnligt nettet. Mens hovedparten af virksomhederne er gået over til højhastighedsadgang, anvender de fleste private brugere stadig telefonforbindelser med lav hastighed. Almen udbredelse af bredbåndsadgang er et af hovedmålene for handlingsplanen eEurope 2005.

Indførelsen af nye internettjenester har åbnet nye muligheder for samfundet som helhed, også takket være etableringen af en lovramme for elektronisk handel. Disse muligheder vil blive fremmet yderligere, når det nye regelsæt for elektronisk kommunikation gennemføres i national ret og tages i brug inden udgangen af 2003.

Et af målene for eEurope 2002 var, at en række offentlige basisserviceydelser skulle være tilgængelige via internettet inden udgangen af 2002. I oktober 2002 tilbød alle medlemsstater disse serviceydelser via internettet, i hvert fald i et vist omfang. Opgaven er nu at gøre serviceydelserne mere interaktive og omlægge de administrative procedurer for at opnå den størst mulige effektivitetsgevinst. Der er desuden sket betydelige fremskridt med at tilbyde sundhedsydelser via nettet.

Den næste fase i udviklingen af informationssamfundet i Europa blev godkendt af stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råds møde i Sevilla i juni 2002, i form af handlingsplanen eEurope 2005. Den nye handlingsplan er koncentreret om et begrænset antal overordnede mål, herunder højhastighedsadgang til internettet, modernisering af offentlige serviceydelser på nettet, etablering af et dynamisk miljø for elektronisk handel og gradvis indførelse af en sikker informationsinfrastruktur.

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - eEurope 2002: Virkning og indsatsområder. Meddelelse til Det Europæiske Råds forårsmøde i Stockholm den 23.-24. marts 2001. [KOM(2001) 140 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - eEurope 2002 - Opdatering af eEurope udarbejdet af Europa-Kommissionen til Det Europæiske Råds møde i Nice, 7. - 8. december 2000. [KOM(2000) 783 endelig udg. - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

5) videreførelse af arbejdet

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (Direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 201 af 31. juli 2002].

Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet Galileo [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 138 af 28. maj 2002].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 a 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 113 af 30. april 2002].

Meddelelse fra Kommissionen af 28. maj 2002 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - eEurope 2005: Et informationssamfund for alle [KOM (2002) 263 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets direktiv 2002/38/EF af 7. maj 2002 om ændring og midlertidig ændring af direktiv 77/388/EØF hvad angår merværdiafgiftssystemet for radio- og tv-spredningstjenester og visse elektronisk leverede tjenesteydelser [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 128 af 15. maj 2002].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet). Direktiv 2002/21/EF [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 108 af 24. april 2002].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 108 af 24. april 2002].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilladelser til elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (tilladelsesdirektivet) [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 108 af 24. april 2002].

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet) [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 108 af 24. april 2002].

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 26. januar 2001 - Et sikrere informationssamfund:Højnelse af sikkerheden i informationsinfrastrukturerne og bekæmpelse af computerrelateret kriminalitet [KOM (2000) 890 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rådets beslutning 2001/48/EF af 22. december 2000 om vedtagelse af et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af udvikling og brug af europæisk digitalt indhold på de globale net og til fremme af sproglig mangfoldighed i informationssamfundet [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 14 af 18. januar 2001].

Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger [De Europæiske Fællesskabers Tidende nr. L 336 af 30. december 2000].

Seneste ajourføring: 25.04.2003