eEurope 2005

Handlingsplanen eEurope 2005 er en opfølgning på handligsplanen eEurope 2002, der især var koncentreret om at øge internettets udbredelse i Europa. Den nye handlingsplan, der blev godkendt af Det Europæiske Råd i Sevilla i juni 2002, sigter mod at omsætte internetadgangen i øget økonomisk produktivitet. Tjenestekvaliteten skal forbedres, og tjenesterne skal gøres lettere tilgængelige, så alle Europas borgere kan få glæde af dem. Som grundlag for tjenesterne skal der være en alment udbredt og sikker bredbåndsinfrastruktur.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 28. maj 2002 til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - eEurope 2005: Et informationssamfund for alle. [COM(2002) 263 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Det centrale mål for handlingsplanen eEurope 2005 er at stimulere udvikling af tjenester, applikationer og indhold samt fremskynde udbredelsen af en sikker bredbåndsinfrastruktur, der giver højhastighedsadgang og en konstant åben forbindelse til internettet. Dertil kommer den overordnede målsætning om at sikre, at alle får adgang til internettet for at undgå social udstødelse, hvad enten problemet skyldes særlige behov, et handicap, alder eller sygdom.

De vigtigste konkrete mål, som EU ifølge handlingsplanen skal nå inden 2005, er:

eEurope 2005 følger samme fremgangsmåde som eEurope 2002, dvs. der fastlægges klare mål, og de opnåede resultater evalueres i benchmarkingundersøgelser. Desuden fremskyndes vedtagelsen af nye retsakter og eksisterende programmer lægges om og målrettes mod de udvalgte indsatsområder.

MODERNE OFFENTLIGE SERVICEYDELSER VIA INTERNETTET

Elektronisk forvaltning ("e-government")

For at få indført moderne offentlige serviceydelser via internettet foreslår handlingsplanen følgende:

Elektronisk læring ("e-learning")

Handlingsplanen vil fremme brugen af elektroniske hjælpemidler i undervisningen, således som det allerede sker gennem eLearning -initiativet. Derfor foreslås en række målrettede foranstaltninger, bl.a.:

Telesundhed ("e-health")

Handlingsplanen understreger, at digital teknologi byder på væsentlige fordele for sundhedsvæsenet. Digital teknologi gør det ikke blot muligt at reducere omkostningerne, men også at yde sundhedspleje på afstand og stille oplysningstjenester om sundhedspleje og sygdomsforebyggelse til rådighed. På dette område opstiller eEurope 2005 følgende tiltag:

ET DYNAMISK E-BUSINESS-MILJØ

e-Business omfatter både e-handel (køb og salg via nettet) og omlægning af virksomhedsprocesser for at udnytte den digitale teknologi bedst muligt. På dette område omfatter handlingsplanen følgende tiltag:

EN SIKKER INFORMATIONSINFRASTRUKTUR

En gradvis etablering af en sikker informationsinfrastruktur er et af hovedmålene for eEurope 2005. Der er allerede truffet en række foranstaltninger på dette område på EU-plan: Kommissionens forslag fra juni 2001 om netsikkerhed, bekæmpelse af internetkriminalitet som led i handlingsplanen eEurope 2002, direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation samt aktiviteter under forskningsrammeprogrammet. Mht. sikkerhed foreslår den nye handlingsplan følgende:

ALMEN ADGANG TIL BREDBÅNDSNET

eEurope 2005-handlingsplanen opfordrer til at stimulere innovation og øge brugen af og investeringerne i bredbåndskommunikation. Derfor opstiller handlingsplanen følgende tiltag:

SAMMENLIGNELIG VURDERING ("BENCHMARKING")

Endelig omfatter handlingsplanen tiltag vedrørende analyse, identifikation og formidling af god praksis gennem bl.a. konferencer og støttenetværk. Som led i det evalueringsarbejde, der blev iværksat under eEurope 2002, vil der blive fastlagt en række indikatorer og en ny metode på EU-plan inden udgangen af 2002.

TILHØRENDE RETSAKTER

EVALUERING AF eEUROPE 2005

Kommissionens meddelelse af 21. august 2009 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Endelig evaluering af handlingsplanen eEurope 2005 og det flerårige program (2003-2005) som hviler på opfølgningen på handlingsplanen eEurope 2005, udbredelse af god praksis og forbedring af netsikkerhed og information (Modinis) [KOM (2009) 432 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Nærværende meddelelse rapporterer om den endelige evaluering af handlingsplanen Europe 2005 og Modinis-programmet.

Med hensyn til handlingsplanen eEurope 2005 fandt evaluatorerne strategien nyttig og relevant. Programmet har i realiteten muliggjort etablering og vedligeholdelse af en dialog mellem lande med meget forskellige kulturer og referencer. Der er noteret svagheder i den gruppe af interessenter, som ikke synes at have påtaget sig sin rådgivende rolle på en tilfredsstillende måde.

Modinis-programmet får også en positiv vurdering i det omfang, det har bidraget med en merværdi til medlemsstaternes aktiviteter. Man har dog bemærket en manglende gennemsigtighed i forholdet mellem forvaltningskomitéen Modinis og eEurope Advisory Group.

Disse svagheder har dog ikke påvirket gennemførelsen af programmet. De er blevet taget i betragtning i forbindelse med i2010-initiativet og i forhold til et af dets vigtigste finansieringsinstrumenter (SSP IKT).

Meddelelse fra Kommissionen af 18. februar 2004 om midtvejsrevision af eEurope 2005 [KOM(2004) 108 endelig – Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Rapporten understreger, at resultaterne af handlingsplanen er opmuntrende i adskillige henseender, navnlig hvad angår højhastighedsforbindelser og e-forvaltning. Andelen af grundlæggende offentlige serviceydelser, der er fuldt tilgængelige via internet, er steget fra 17 % til 43 % mellem oktober 2001 og oktober 2003. Desuden er antallet af højhastighedsforbindelser i EU så godt som fordoblet mellem 2002 og 2003.

Rapporten beskriver de fremskridt, der er sket i syv forskellige sektorer, og peger på områder, hvor der er behov for en yderligere indsats:

Rapporten vil danne grundlag for drøftelser med medlemsstaterne og de berørte parter med henblik på at afgøre, hvor det er nødvendigt at tilpasse eEurope 2005, inden sommeren 2004.

Meddelelse fra Kommissionen af 21. november 2002, eEurope 2005: Benchmarkingindikatorer [KOM(2002) 772 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I meddelelsen fremlægges Kommissionens forslag til benchmarkingindikatorer til brug for overvågningen af eEurope-handlingsplanens gennemførelse. Indikatorerne vedrører følgende aspekter: borgernes adgang til og brug af internettet, virksomheders adgang til og brug af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), internettakster, e-forvaltning, e-læring, e-sundhed, onlinekøb og -salg, parathed for elektronisk forretningsdrift, internetbrugernes erfaringer og vaner med hensyn til IKT-sikkerhed, udbredelsen af bredbånd.

GENNEMFØRELSE

Rådets resolution af 18. februar 2003 om gennemførelsen af handlingsplanen eEurope 2005 [Den Europæiske Unions Tidende C 48 af 28.2.2003].

Rådet opfordrer de involverede parter, navnlig medlemsstaterne og Kommissionen, til at sætte alt ind på at nå eEurope-handlingsplanens mål inden udgangen af 2005.

Bilaget til resolutionen indeholder en liste over benchmarkingindikatorer med henblik på vurdering af fremskridtene i denne henseende.

Seneste ajourføring: 01.02.2010