Handlingsplan for et mere sikkert internet 1999-2004("Safer Internet")

Handlingsplanen ("Safer Internet") har til formål at fremme gennemførelsen af et gunstigt klima på europæisk plan for udvikling af internet-branchen ved at tilskynde til mere sikker anvendelse af internettet og bekæmpe ulovligt og skadeligt indhold. Programmet bygger på tre aktionslinjer:

- skabelse af sikrere rammer ved at etablere et europæisk net af hotlines samt tilskynde til selvregulering og adfærdskodekser

- udvikling af filtrerings- og klassificeringssystemer

- oplysningsaktiviteter

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 276/1999/EF af 25. januar 1999 om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net [Se ændringsretsakt(er)].

RESUMÉ

Ulovligt indhold / Skadeligt indhold

Det er vigtigt at skelne mellem ulovligt og skadeligt indhold, da de to typer behandles forskelligt:

Varighed og budgetramme

Handlingsplanen strækker sig over fire år (1. januar 1999 - 31. december 2002). Der er afsat en finansieringsramme på 25 mio. EUR.

Overordnet mål

Handlingsplanen har til formål at fremme en mere sikker udnyttelse af internettet og på europæisk plan tilskynde til et gunstigt udviklingsklima for den internet-relaterede industri.

Indsatsområder

Handlingsplanen omfatter fire indsatsområder:

Med henblik på at opfylde programmets mål vil følgende aktioner blive iværksat under Kommissionens ledelse:

Deltagelse

Foruden EU-medlemsstaterne kan juridiske personer, der er etableret i EFTA-lande, som er medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), og europæiske internationale organisationer deltage i dette program. Juridiske personer, der er etableret i tredjelande uden for EØS, og ikke-europæiske internationale organisationer kan deltage i denne handlingsplan, hvis deres deltagelse bidrager effektivt til gennemførelsen af handlingsplanen, og der tages hensyn til princippet om gensidighed.

Videreførelse af programmet frem til 2005

Handlingsplanen gælder frem til den 31. december 2004, og der er afsat 13,3 mio. EUR ekstra til disse to yderligere år.

Ny handlingsplan "Safer Internet Plus"

Rådet vedtog i 2005 en beslutning om oprettelse af programmet " Safer Internet Plus ", der tilsigter at fremme en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier. Programmet omfatter perioden 2005-2008, og det er en videreførelse af handlingsprogrammet for et sikrere Internet (1999-2004).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 276/1999/EF [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/1997/0337]

26.2.1999

-

EFT L 33 af 6.2.1999

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Beslutning nr. 1151/2003/EF [vedtagelse: fælles beslutningstagning COD/2002/0071]

1.7.2003

-

EUT L 162 af 1.7.2003

TILHØRENDE DOKUMENTER

EVALUERING AF PROGRAMMET

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Afsluttende evaluering af gennemførelsen af den flerårige EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af Internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net [KOM(2006) 663 endelig].

De uafhængige eksperter, der har evalueret programmet, har sat fokus på, hvor effektivt det bekæmper ulovligt indhold på Internettet. Programmets succes hænger bl.a. sammen med, at der oprettes nationale hotlines og oplysningsknudepunkter i næsten alle medlemsstater.

Filtreringsteknologi betragtes desuden af alle interesseparter som et væsentligt element. Men forældre behersker stadig ikke disse i tilstrækkelig grad, og fremskridtene med hensyn til udviklingen af disse teknikker er endnu ikke tilfredsstillende. På områderne selvregulering, adfærdskodekser og bedste praksis er der opnået en række opmuntrende resultater.

I evalueringsrapporten fremsættes forskellige henstillinger til, hvordan Fællesskabets indsats på området videreføres:

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 3. november 2003 om evalueringen af den flerårige EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker brug af internettet og nye online teknologier gennem bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold, navnlig med henblik på beskyttelse af børn og mindreårige [KOM(2003) 653 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

I rapporten understreges handlingsplanens positive virkninger, navnlig har den fremmet etableringen af netværk og skabt viden om sikkerhedsproblemer i forbindelse med anvendelsen af Internettet. I rapporten konkluderes det navnlig, at:

I evalueringsberetningen fremsættes i øvrigt en anbefaling om, at målene bør udvides til at omfatte spirende kommunikationsteknologier (f.eks. 3G-mobitelefoner), for så vidt at disse vil påvirke børns brug af Internettet. Kommissionen understreger i den forbindelse, at dette punkt allerede er optaget i programmets anden fase i 2003-2004.

PROGRAM "SAFER INTERNET PLUS" (2005-2008)

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 854/2005/EF af 11. maj 2005 om et flerårigt fællesskabsprogram til fremme af en sikrere brug af internettet og nye onlineteknologier [Den Europæiske Unions Tidende L 149 af 11.6.2005]

FORLÆNGELSE AF PROGRAMMET TIL OG MED 2005

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1151/2003/EF af 16. juni 2003 om ændring af beslutning nr. 276/1999/EF om vedtagelse af en flerårig EF-handlingsplan til fremme af en mere sikker anvendelse af internettet ved bekæmpelse af ulovligt og skadeligt indhold på globale net [Den Europæiske Unions Tidende L 162 af 1.7.2003]

See also

Der findes yderligere oplysninger om initiativet "Safer Internet" på Europa-Kommissionens portal om informationssamfundet (EN).

Seneste ajourføring: 19.01.2007