EU-luftfartspassagerers rettigheder i forbindelse med boardingafvisning, forsinkelser eller aflysninger

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser.

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordningen har til formål at sikre et højt beskyttelsesniveau for flypassagerer ved at fastsætte fælles bestemmelser om kompensation og bistand til flypassagerer ved boardingafvisning, aflysning eller lange forsinkelser.

HOVEDPUNKTER

Forordningen gælder for:

på betingelse af, at de har en bekræftet reservation til den pågældende flyafgang og, medmindre flyafgangen aflyses, er til stede ved indcheckningen på det tidspunkt, der er angivet forud og skriftligt, eller — hvis der ikke er angivet noget tidspunkt — senest 45 minutter før den offentliggjorte afgangstid. Forordningen fastsætter passagerernes rettigheder i følgende situationer:

Den finder ikke anvendelse på passagerer, der rejser:

Boardingafvisning

Hvis et transporterende luftfartsselskab med rimelighed forventer at skulle nægte boarding, opfordrer det først til, at passagerer frivilligt giver afkald på deres reservation mod en modydelse. Hvis der ikke melder sig tilstrækkeligt mange frivillige til, at de resterende passagerer kan komme med flyet, kan det transporterende luftfartsselskab afvise passagerer mod deres vilje under forudsætning af, at det yder dem kompensation.

Luftfartsselskaber skal give førsteprioritet til bevægelseshæmmede personer og eventuelle ledsagere.

Hvis en flyafgang aflyses eller en boarding nægtes, har de berørte passagerer ret til:

Forsinkelser

Forordningen indfører en tredelt kompensationsordning:

I en præjudiciel forelæggelse (Forenede sager C-402/07 og C-432/07) præciserede Den Europæiske Unions Domstol, at når passagerer ankommer til deres endelige destination tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de (ligesom passagerer, hvis flyafgang er blevet aflyst) søge kompensation hos luftfartsselskabet, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder. I henhold til princippet om ligebehandling skal passagerer, hvis flyafgang bliver forsinket eller aflyst »i sidste øjeblik« betragtes som værende i sammenlignelige situationer med hensyn til at udøve deres ret til kompensation, da disse passagerer er udsat for samme gene, nemlig mistet tid.

Aflysning

I tilfælde af aflysning af en flyafgang skal de berørte passagerer tilbydes:

Kompensation

Kompensation skal udbetales, hvis passageren ikke er blevet informeret om aflysningen i god tid. Den skal dog ikke udbetales, hvis luftfartsselskabet kan bevise, at aflysningen skyldes usædvanlige omstændigheder, som ikke kunne have været undgået, selv om alle forholdsregler, der med rimelighed kunne træffes, faktisk var blevet truffet.

Opgradering og nedgradering

Hvis et luftfartsselskab placerer en passager i en lavere klasse end den, billetten var købt til, skal passageren inden syv dage have refunderet:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 17. februar 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT L 46 af 17.2.2004, s. 1-8).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 261/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 19. november 2009, Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon og Alana Sturgeon mod Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) og Stefan Böck og Cornelia Lepuschitz mod Air France SA (C-432/07). Præjudicielle forelæggelser: Bundesgerichtshof — Tyskland og Handelsgericht Wien — Østrig. Lufttransport — forordning (EF) nr. 261/2004 — artikel 2(l) og artikel 5, 6 og 7 — begreberne »forsinkelse« og »aflysning« af flyafgange — ret til kompensation ved forsinkelse — begrebet »usædvanlige omstændigheder«. Forenede sager C-402/07 og C-432/07.

seneste ajourføring 02.06.2020