Havneinfrastruktur: bedre havnesikring

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2005/65/EF om bedre havnesikring

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Direktivet finder anvendelse på personer, infrastruktur og udstyr (herunder transportmidler) i havne og tilstødende områder.

Havnesikringsmyndighed og sikkerhedsplaner

Sikringsniveauer

Havnesikringsofficer

EU-landene skal godkende en sikringsofficer for hver enkelt havn.

Hver havn bør, når dette er muligt, have sin egen havnesikringsofficer, men kan, hvis det er hensigtsmæssigt, have fælles sikringsofficer.

Havnesikringsofficeren fungerer som kontaktpunkt i spørgsmål vedrørende havnesikringen og bør have tilstrækkelige beføjelser og lokalviden til på en fyldestgørende måde at sikre og koordinere udarbejdelsen, ajourføringen og opfølgningen af havnesikringsvurderinger og -planer.

Revision

EU-landene skal sikre, at havnesikringsvurderinger og -planer revideres, når der sker sikringsrelevante ændringer, og mindst hvert femte år.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. december 2005, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 15. juni 2007.

BAGGRUND

Efter udbruddet af COVID-19 og indførelsen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen har Europa-Kommissionen vedtaget:

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for sundhedsbeskyttelse, hjemsendelse og rejsearrangementer til søfarende, passagerer og andre personer om bord på skibe.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28-39).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2005/65/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Evalueringsrapport om gennemførelse af direktivet om bedre havnesikring (KOM(2009) 002 endelig udg. af 20.1.2009).

Kommissionens forordning (EF) nr. 324/2008 af 9. april 2008 om fastsættelse af reviderede procedurer for Kommissionens inspektioner inden for maritim sikring (EUT L 98 af 10.4.2008, s. 5-10).

Se konsolideret tekst.

seneste ajourføring 04.05.2020