Sikkerhed på vejene: kørekort

 

RESUMÉ AF

Direktiv 2006/126/EF om kørekort

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

HOVEDPUNKTER

Direktivet gør følgende.

Gensidig anerkendelse af kørekort

De kørekort, som EU-landene udsteder, skal anerkendes gensidigt. Der er følgende kørekortkategorier:

Afgørelse (EU) 2016/1945indeholder en tabel over ækvivalenser mellem disse kategorier og dem, der er fastlagt for kørekort udstedt i EU-lande før dette direktiv.

Betingelser for udstedelse af kørekort

Køreprøvesagkyndige

Ændringer efter udbruddet af covid-19-pandemien

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 19. januar 2007, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 19. januar 2011. EU-landene skal anvende reglerne i direktivet fra den 19. januar 2013.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort (omarbejdning) (EUT L 403 af 30.12.2006, s. 18-60).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2006/126/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10-24).

Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1945 af 14. oktober 2016 om ækvivalens mellem kategorier af kørekort (EUT L 302 af 9.11.2016, s. 62-162).

Kommissionens forordning (EU) nr. 575/2014 af 27. maj 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (EUT L 159 af 28.5.2014, s. 47-49).

Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 af 4. maj 2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (EUT L 120 af 5.5.2012, s. 1-11).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 22.09.2020