Telekommunikationstjenester til en rimelig pris - forbrugernes rettigheder

Den Europæiske Union (EU) søger at garantere, at alle forbrugere har adgang til et minimum af kommunikationstjenester af god kvalitet til en rimelig pris. Unionen søger samtidig at minimere konkurrenceforvridningen.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) søger at garantere, at alle forbrugere har adgang til et minimum af kommunikationstjenester af god kvalitet til en rimelig pris. Unionen søger samtidig at minimere konkurrenceforvridningen.

HVAD ER MÅLET MED DIREKTIVET?

Forsyningspligtdirektivet sikrer specifikke regler for udbuddet af elektroniske kommunikationstjenester i EU. I denne forbindelse vil det:

HOVEDPUNKTER

Forsyningspligt

EU-landene sikrer, at:

For at modregne de nettoomkostninger, som tjenesteudbyderne afholder som følge af forsyningspligten (udbuddet er ikke altid rentabelt), kan EU-landene indføre foranstaltninger til at kompensere dem.

Brugernes interesser og rettigheder

Forbrugere skal modtage oplysninger, der gør dem i stand til at forstå de tjenester, de tilmelder sig. Kontrakter skal i) indeholde information om den mindste kvalitetsstandard for tjenesten samt kompensations- og tilbagebetalingsregler, såfremt dette kvalitetsniveau ikke opfyldes, ii) nævne retten til at blive medtaget i den nummeroplysning, der er tilgængelig for abonnenterne, iii) omfatte tydelig information om kriterierne for at kvalificere sig til kampagnetilbud.

Direktivet fastlægger også:

HVORNÅR TRÆDER DIREKTIVET I KRAFT?

Fra den 24. februar 2002 og frem.

BAGGRUND

Direktivet er en del af EU’s reformpakke på telekommunikationsområdet, der omfatter fire andre direktiver ( »rammedirektivet« , »adgangsdirektivet« , »tilladelsesdirektivet« og »direktivet om beskyttelse af privatlivets fred og elektronisk kommunikation« ) og forordningen om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC).

Der er flere oplysninger på Europa-Kommissionens websted og på webstedet Dit Europa.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/22/EF

24.4.2002

24.7.2003

EUT L 108 af 24.4.2002, s. 51-77

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2009/136/EF

19.12.2009

25.5.2011

EUT L 337 af 18.12.2009, s. 11-36.

Berigtigelse til direktiv 2009/136/EF

-

-

EUT L 241 af 10.9.2013, s. 9

seneste ajourføring 22.09.2015