Sikring af skibe og havnefaciliteter

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 725/2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Negative følger af covid-19-pandemien

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juli 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Maritim sikring: en kombination af forebyggende foranstaltninger, der har til formål at beskytte søfarten og havnefaciliteterne mod trusler om forsætlige ulovlige handlinger.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 725/2004 af 31. marts 2004 om bedre sikring af skibe og havnefaciliteter (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6-91).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 725/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10-24).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/65/EF af 26. oktober 2005 om bedre havnesikring (EUT L 310 af 25.11.2005, s. 28-39).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.07.2020