Civilretligt ansvar for skader ved olieforurening: bunkeroliekonventionen

RESUMÉ AF:

Beslutning 2002/762/EF om bemyndigelse af EU-landene til at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale bunkeroliekonvention

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE BESLUTNING?

Den bemyndiger EU-landene til at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale konvention af 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (bunkeroliekonventionen).

HOVEDPUNKTER

Bunkeroliekonventionen blev vedtaget i Den Internationale Søfartsorganisations (IMO) regi med henblik på at sikre, at personer, der lider skade som følge af udslip af olie, der medføres som brændsel i skibenes bunker, får passende, hurtig og effektiv erstatning.

Forenelighed med EU-regler

Anvendelsesområde

Konventionen finder anvendelse på:

Den finder ikke anvendelse på krigsskibe, marinehjælpeskibe eller andre skibe, der ejes af et land. Ethvert land, der er part i konventionen, kan dog beslutte at anvende den på sådanne skibe.

Rederens erstatningsansvar

Den, der er reder på tidspunktet for en hændelse, er erstatningsansvarlig for alle forureningsskader forårsaget af skibets bunkerolie. Dog kan rederen undgå ansvar, hvis det bevises, at:

Obligatorisk forsikring eller økonomisk sikkerhedsstillelse

Retternes kompetence og fuldbyrdelse af retsafgørelser

Tidsfrister

HVORNÅR GÆLDER KONVENTIONEN FRA?

Rådets beslutning opfordrede EU-landene at tage de nødvendige skridt til at deponere deres instrumenter for ratifikation eller tiltrædelse, om muligt inden den 30. juni 2006.

VIRKNING

I 2015 havde alle 28 EU-lande ratificeret/tiltrådt konventionen i overensstemmelse med Rådets beslutning.

DOKUMENT

Rådets beslutning 2002/762/EF af 19. september 2002 om bemyndigelse af medlemsstaterne til i Fællesskabets interesse at undertegne og ratificere eller tiltræde den internationale konvention af 2001 om civilretligt ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkerolie (bunkeroliekonventionen) (EFT L 256 af 25.9.2002, s. 7-8)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1215/2012 af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område (EUT L 351 af 20.12.2012, s. 1-32)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1215/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 14.03.2016