Rammer for oprettelse af et fælles europæisk luftrum

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 549/2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«)

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

HOVEDPUNKTER

Nationale tilsynsmyndigheder

Udvalget for det Fælles Luftrum

Gennemførelsesregler

Eurocontrol inddrages i udarbejdelsen af gennemførelsesbestemmelser inden for sit ansvarsområde på grundlag af det mandat, som Udvalget for det Fælles Luftrum er nået til enighed om.

Evaluering

Forordningen indfører en præstationsvurderingsmekanisme til luftfartstjenester og netfunktioner. Dette omfatter:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 fastlægger reglerne for driften af præstationsordningen for luftfartstjenester og netfunktioner, og dem der vedrører den afgiftsordning, der henvises til i forordning (EF) nr. 550/2004 om luftfartstjenester — se resumé.

Beskyttelsesforanstaltninger

Forordningen er ikke til hinder for, at EU-landene kan træffe foranstaltninger, der er nødvendige for at beskytte vitale sikkerheds- eller forsvarspolitiske interesser.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 20. april 2004.

BAGGRUND

Pakken vedrørende det første »fælles europæiske luftrum« består af denne rammeforordning samt tre tekniske forordninger om udøvelse af luftfartstjenester (forordning (EF) nr. 550/2004), organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (forordning (EF) nr. 551/2004) og det europæiske lufttrafikstyringsnets interoperabilitet (nu i henhold til forordning (EU) 2018/1139 eller andre tilknyttede delegerede forordninger eller gennemførelsesforordninger, der ophæver og erstatter forordning (EF) nr. 552/2004). Formålet med forordningerne er især at forbedre og skærpe sikkerheden samt at omorganisere luftrummet på grundlag af trafikstrømmene, idet der i mindre grad tages hensyn til landegrænser.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Funktionel luftrumsblok: en luftrumsblok, som er baseret på operationelle krav og er oprettet uden hensyntagen til landegrænser, hvori udøvelsen af luftfartstjenester og tilknyttede funktioner er præstationsorienteret og optimeret med henblik på, at der i hver funktionel luftrumsblok indføres øget samarbejde blandt luftfartstjenesteudøverne eller i givet fald en integreret tjenesteudøver.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004 af 10. marts 2004 om rammerne for oprettelse af et fælles europæisk luftrum (»rammeforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 1-9).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 549/2004 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/903 af 29. maj 2019 om fastsættelse af unionsdækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnettet for den tredje referenceperiode, der starter den 1. januar 2020 og slutter den 31. december 2024 (EUT L 144 af 3.6.2019, s. 49-55).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/317 af 11. februar 2019 om oprettelse af en præstations- og afgiftsordning for det fælles europæiske luftrum og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 390/2013 og (EU) nr. 391/2013 (EUT L 56 af 25.2.2019, s. 1-67).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1139 af 4. juli 2018 om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91 (EUT L 212 af 22.8.2018, s. 1-122).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/259 af 13. februar 2017 om visse reviderede præstationsmål og passende foranstaltninger, der indgår i de nationale planer eller planerne for funktionelle luftrumsblokke, der er fremlagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, som ikke stemmer overens med de EU-dækkende præstationsmål for den anden referenceperiode, og om fastsættelse af forpligtelser vedrørende korrigerende foranstaltninger (EUT L 38 af 15.2.2017, s. 76-85).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/348 af 2. marts 2015 om overensstemmelsen mellem visse mål i de nationale planer eller planerne for de funktionelle luftrumsblokke, der er forelagt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 549/2004, og de EU-dækkende præstationsmål i den anden referenceperiode (EUT L 60 af 4.3.2015, s. 55-67).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/132/EU af 11. marts 2014 om fastsættelse af EU-dækkende præstationsmål for lufttrafikstyringsnet og varslingstærskelværdier for den anden referenceperiode 2015-19 (EUT L 71 af 12.3.2014, s. 20-23).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 409/2013 af 3. maj 2013 om definition af fælles projekter, etablering af en ledelsesordning og afdækning af incitamenter til støtte for gennemførelsen af den europæiske masterplan for lufttrafikstyringen (EUT L 123 af 4.5.2013, s. 1-7).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 551/2004 af 10. marts 2004 om organisation og udnyttelse af det fælles europæiske luftrum (luftrumsforordningen) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 20-25).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 550/2004 af 10. marts 2004 om udøvelse af luftfartstjenester i det fælles europæiske luftrum (»luftfartstjenesteforordningen«) (EUT L 96 af 31.3.2004, s. 10-19).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.05.2020