Jernbanepassagerers rettigheder

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Den har til formål at fastsætte jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser med henblik på at beskytte dem, navnlig når rejser afbrydes, og med henblik på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af personbefordringen.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Passagerers rettigheder

Jernbanepassagerer har følgende grundlæggende rettigheder:

Transportkontrakt og oplysninger

Passagerer skal have klare og tilgængelige oplysninger:

Oplysningerne til handicappede og bevægelseshæmmede personer skal være i et tilgængeligt format.

Forsinkelser og aflysninger

Hvis ankomsten til den endelige destination er mere end 60 minutter forsinket, har passagerer ret til:

Hvis passagerer ikke vælger refusion, men fortsættelse af rejsen, kan de kræve erstatning svarende til:

Ved forsinkelser ved ankomst eller afgang på mere end 60 minutter har passagerer ret til:

Handicappede eller bevægelseshæmmede personer

Lovgivningen om jernbanepassagerers rettigheder i EU skal sikre, at handicappede eller bevægelseshæmmede personer har samme mulighed for at rejse som alle andre borgere. Lovgivningen giver dem derfor følgende rettigheder:

Sikkerhed, klager og servicekvalitet

Håndhævelse i EU-landene

EU-landene udpeger et eller flere uafhængige organer, som skal være ansvarligt/e for håndhævelsen af denne forordning Passagerer kan indgive en klage til et af disse organer, hvis de mener, at deres rettigheder ikke respekteres.

EU-landene skal ligeledes fastsætte sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelserne og har afskrækkende virkning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Det trådte i kraft den 3. december 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

Efter udbruddet af COVID-19 og indførslen af foranstaltninger til at afbøde virkningerne af krisen, har Europa-Kommissionen vedtaget:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 14-41)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 32-77).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2012/34/EU er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Meddelelse fra Kommissionen — Retningslinjer for fortolkning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (EUT C 220 af 4.7.2015, s. 1-10).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet:om fritagelser indrømmet af medlemsstaterne i medfør af forordning (EF) 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser (COM(2015) 117 final af 11.3.2015).

seneste ajourføring 19.03.2020