Veterinære lægemidler — god fremstillingspraksis

RESUMÉ AF:

Kommissionens direktiv 91/412/EØF — god fremstillingspraksis for veterinære lægemidler

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for lægemidler til brug på dyr.

HOVEDPUNKTER

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 23. juli 1991. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 23. juli 1993.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

DOKUMENT

Kommissionens direktiv 91/412/EF af 23. juli 1991 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for veterinærmedicinske præparater (EFT L 228 af 17.8.1991, s. 70-73)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 2004 om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler og om oprettelse af et europæisk lægemiddelagentur (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1-33).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 726/2004 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/28/EF af 31. marts 2004 om ændring af direktiv 2001/82/EF om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EUT L 136 af 30.4.2004, s. 58-84)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EFT L 311 af 28.11.2001, s. 1-66) Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 19.04.2016