Det Europæiske Bankudvalg

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2004/10/EF om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

Den nedsætter Det Europæiske Bankudvalg (EBC), et rådgivende udvalg, der støtter og rådgiver Europa-Kommissionen i politikspørgsmål vedrørende bankvirksomhed i Den Europæiske Union (EU). EBC er knyttet direkte til Kommissionen og bistår den i vedtagelse af gennemførelsesforanstaltninger om EU-direktiver og -forordninger.

HOVEDPUNKTER

Rolle

Sammensætning

Forretningsorden

I 2014 ændrede EBC sin forretningsorden. Den regulerer forhold såsom:

EBC erstattede det tidligere Rådgivende Udvalg for Banklovgivning.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 13. april 2005 (den dato, hvor direktiv 2005/1/EF, hvorved blandt andet EBC erstattede Det Rådgivende Udvalg for Banklovgivning, trådte i kraft).

BAGGRUND

For yderlige oplysninger om EBC’s arbejde henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Kommissionens afgørelse 2004/10/EF af 5. november 2003 om nedsættelse af Det Europæiske Bankudvalg (EUT L 3 af 7.1.2004, s. 36-37)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser (EUT L 79 af 24.3.2005, s. 9-17)

seneste ajourføring 04.10.2016