Regler for indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

Formålet med denne lov er at sikre et åbent marked for offentlige indkøb samt en korrekt anvendelse af reglerne for tildeling af offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter.

RESUMÉ

Direktiv 2004/18/EF fastsætter EU-regler for indgåelse af kontrakter om offentlige bygge- og anlæg, vareindkøb og tjenesteydelser. Den har til formål at sikre, at den offentlige kontraktprocedure er rimelig og åben for tilbudsgivere i hele EU.

Anvendelsesområde

Loven dækker de fleste offentlige kontrakter udover for forsyninger (vand, transport, energi samt posttjenester), telekommunikation, koncessionskontrakter om tjenesteydelser (såsom drift af en eksisterende parkeringsplads) og bestemte forsvars- og sikkerheds kontrakter.

Fire typer procedurer

Gennemsigtighed

Dette sikres ved bekendtgørelser om offentlige kontrakter i Den Europæiske Unions Tidende og TED-databasen, såvel som på nationalt niveau. Alle bekendtgørelser skal indeholde identiske oplysninger for ikke at favorisere nogen tilbudsgiver. De indeholder oplysninger såsom:

Kontrakttildeling

Kontrakter tildeles på baggrund af:

Tærskelværdier

Alle offentlige kontrakter over en given tærskelværdi er omfattet. Tærskelværdier beregnes hvert andet år.

Fra 1. januar 2014 er de vigtigste tærskelværdier for udbudskontrakter for offentlige bygge- og anlægsarbejder, offentligt vareindkøb og offentlige tjenesteydelser, som ændret ved forordning (EU) nr. 1336/2013, som følger:

Centrale offentlige myndigheder

Vareindkøbskontrakter, der tildeles af en central offentlig myndighed, deroperererforsvarsområdet: (i) for de varer, der er omfattet af bilag V: 134 000 EUR, (ii) for andre varer: 207 000 EUR.

Lokale ordregivende myndigheder

Direktiv 2004/18/EF gælder indtil 18.4.2016, den dato hvor et nyt direktiv, (direktiv 2014/24/EU), der erstatter det, træder i kraft.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, 30.4.2004, s. 114–240)

De ændringer og rettelser, som følger af direktiv 2004/18/EF, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (EUT L 134, 30.4.2004, s. 1–113)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EFaf 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65–242)

seneste ajourføring 30.09.2015