Fælles glossar for offentlige kontrakter

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2195/2002 om EU's fælles glossar for offentlige kontrakter

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

HOVEDPUNKTER

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 af 5. november 2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EFT L 340 af 16.12.2002, s. 1-562)

De ændringer og rettelser som følger af forordning (EF) nr. 2195/2002 er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version er kun til orientering.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 2151/2003 af 16. december 2003 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2195/2002 om det fælles glossar for offentlige kontrakter (CPV) (EØS-relevant tekst.) (EUT L 329 af 17.12.2003, s. 1-270). Se den konsoliderede version.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 451/2008 af 23. april 2008 om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (EUT L 145 af 4.6.2008, s. 65-226). Se den konsoliderede version.

seneste ajourføring 15.02.2016