Grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

For at sikre et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden fastsætter Den Europæiske Union (EU) i denne retsakt grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. Forurenende stoffer er stoffer, som ikke forsætligt er tilsat levnedsmidlerne, men er kommet til under fremstillingen, forpakningen, transporten osv.

DOKUMENT

Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer.

RESUMÉ

For at sikre et højt beskyttelsesniveau for folkesundheden fastsætter Den Europæiske Union (EU) i denne retsakt grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer. Forurenende stoffer er stoffer, som ikke forsætligt er tilsat levnedsmidlerne, men er kommet til under fremstillingen, forpakningen, transporten osv.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den fastsætter grænseværdierne for bestemte forurenende stoffer i fødevarer, især for at beskytte sundheden for sårbare befolkningsgrupper, dvs. børn, ældre og gravide kvinder.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Følgende forurenende stoffer er omfattet:

Grænser

De fødevarer, hvis indhold af forurenende stoffer ligger over de grænseværdier, der er fastlagt i bilaget til forordningen, må ikke sælges. Disse grænseværdier gælder for den spiselige del af fødevarerne og finder ligeledes anvendelse på sammensatte eller forarbejdede, tørrede eller fortyndede fødevarer.

Forordningen fastsætter også de laveste grænseværdier for forurenende stoffer ved hjælp af god fremstillings- eller landbrugspraksis (ALARA, så lavt, som det med rimelighed er muligt).

Forbud mod blanding

Mærkning

Mærkning af jordnødder, andre oliefrø, nødder, tørret frugt, ris og majs, der sælges som fødevarer, der skal undergå sortering eller anden fysisk behandling inden konsum, skal bære angivelsen »Produktet skal undergå sortering eller anden fysisk behandling for at reducere aflatoksinindholdet, inden det anvendes til konsum eller som ingrediens i fødevarer«.

Det skal af mærkningen på jordnødder, andre oliefrø, forarbejdede produkter af olieholdige frø og korn fremgå, hvad produktet skal anvendes til, og identifikationskoden for varepartiet skal fremgå af mærkningen.

Undtagelser

Visse EU-lande må overskride grænserne for dioxiner og PCB’er i visse fisk og fiskeprodukter, der stammer fra Østersøområdet, og som er bestemt til konsum på deres område. Mærkningen af dem skal være tilstrækkelig til at kunne oplyse om de potentielle sundhedsrisici.

Test

EU-landene skal teste grænseværdierne for nitrat i grøntsager, der sandsynligvis har et betydeligt indhold af nitrat (navnlig grønne bladgrøntsager). De skal meddele resultaterne til Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA).

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Fra den 9. januar 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted om forurenende stoffer i fødevarer.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1881/2006

9.1.2007

Gældende fra 1. marts 2007.

EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5-24

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1126/2007

30.9.2007

-

EUT L 255 af 29.9.2007, s. 14-17

Forordning (EF) nr. 629/2008

23.7.2008

-

EUT L 173 af 3.7.2008, s. 6-9

Forordning (EU) nr. 165/2010

9.3.2010

-

EUT L 50 af 27.2.2010, s. 8-12

Forordning (EU) nr. 420/2011

20.5.2011

-

EUT L 111 af 30.4.2011, s. 3-6

Forordning (EU) nr. 1258/2011

23.12.2011

-

EUT L 320 af 3.12.2011, s. 15-17

Forordning (EU) nr. 1259/2011

23.12.2011

-

EUT L 320 af 3.12.2011, s. 18-23

Forordning (EU) nr. 594/2012

26.7.2012

-

EUT L 176 af 6.7.2012, s. 43-45

Forordning (EU) nr. 1058/2012

03.12.2012

-

EUT L 313 af 13.11.2012, s. 14-15

Forordning (EU) nr. 1067/2013

20.11.2013

-

EUT L 289 af 31.10.2013, s. 56-57

Forordning (EU) nr. 212/2014

27.3.2014

-

EUT L 67 af 7.3.2014, s. 3-4

Forordning (EU) nr. 362/2014

30.4.2014

-

EUT L 107 af 10.4.2014, s. 56-56

Forordning (EU) nr. 488/2014

2.6.2014

-

EUT L 138 af 13.5.2014, s. 75-79

Efterfølgende ændringer af og rettelser til forordning (EF) nr. 1881/2006 er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1-3).

seneste ajourføring 20.04.2015