Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) — EU’s lovgivning vedrørende kemikalier

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

REACH-forordningen (registrering, vurdering og godkendelse samt begrænsninger for kemikalier) opretter en omfattende lovgivningsmæssig ramme for fremstilling og anvendelse af kemikalier i Europa. Den flytter ansvaret for at sikre, at kemikalier, der fremstilles, importeres, sælges og anvendes i EU, er sikre fra de offentlige myndigheder og over til industrien. Derudover:

HOVEDPUNKTER

I 2013 evaluerede Europa-Kommissionen de første fem år med REACH-forordningen og konkluderede, at der ikke var behov for nogen større gennemgang før tidsfristen for registrering af visse stoffer den 1. juni 2018.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. juni 2007.

BAGGRUND

Den kemiske industri er en af EU’s største fremstillingssektorer. Den har afgørende indflydelse på vores hverdag og på økonomiens generelle konkurrenceevne. EU har indført lovgivning, der sætter den kemiske industri (og generelt set de fremstillingsindustrier, der anvender kemikalier) i stand til at udvikle og skabe innovation og samtidig sikre, at produkterne er sikre for mennesker og miljøet.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF (EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3-280)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 1907/2006 med bilag er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 771/2008 af 1. august 2008 om fastlæggelse af regler for Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg med hensyn til organisation og procedurer (EUT L 206 af 2.8.2008, s. 5-13)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 440/2008 af 30. maj 2008 om fastlæggelse af forsøgsmetoder i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 142 af 31.5.2008, s. 1-739)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 340/2008 af 16. april 2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske Kemikalieagentur i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (EUT L 107 af 17.4.2008, s. 6-25)

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens forordning (EF) nr. 1238/2007 af 23. oktober 2007 om de kvalifikationer, der kræves af medlemmerne af Det Europæiske Kemikalieagenturs Klageudvalg (EUT L 280 af 24.10.2007, s. 10)

seneste ajourføring 06.04.2018