Farlige kemikalier i international handel (Rotterdam-konventionen)

 

RESUMÉ AF:

Rotterdam-konventionen

Afgørelse 2003/106/EF om indgåelse af Rotterdam-konventionen

Afgørelse 2006/730/EF om indgåelse af Rotterdam-konventionen

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSERNE?

HOVEDPUNKTER

Konventionen:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Konventionen trådte i kraft den 24. februar 2004.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENTER

Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 63 af 6.3.2003, s. 29-47).

Rådets afgørelse 2003/106/EF af 19. december 2002 om indgåelse på Fællesskabets vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 63 af 6.3.2003, s. 27-28).

Rådets afgørelse 2006/730/EF af 25. september 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Rotterdam-konventionen om proceduren for forudgående informeret samtykke for visse farlige kemikalier og pesticider i international handel (EUT L 299 af 28.10.2006, s. 23-25).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 60-106).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 649/2012 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 06.08.2020