Håndtering af trusler fra kemikalier (Stockholmkonventionen)

 

RESUMÉ AF:

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte

Afgørelse 2006/507/EF — indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen

HVAD ER FORMÅLET MED KONVENTIONEN OG AFGØRELSEN?

HOVEDPUNKTER

Ifølge konventionen skal parterne:

Konventionen opretter:

Enhver part kan opsige konventionen tre år efter dens ikrafttræden med et års skriftligt varsel.

EU opfylder sine konventionsforpligtelser ved at vedtage:

IKRAFTTRÆDELSESDATO

Konventionen trådte i kraft den 17. maj 2004.

BAGGRUND

VIGTIGE BEGREBER

Persistente organiske miljøgifte: kemiske stoffer, der anvendes i pesticider og industrielle processer. De forbliver aktive i mange år, spredes over lange afstande, bioakkumuleres* og udgør en fare for menneskers sundhed og miljøet.
Bioakkumulere: koncentreres i levende væseners krop.

HOVEDDOKUMENTER

Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 3-29)

Rådets afgørelse 2006/507/EF af 14. oktober 2004 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af Stockholmkonventionen om persistente organiske miljøgifte (EUT L 209 af 31.7.2006, s. 1-2).

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) (EUT L 169 af 25.6.2019, s. 45-77).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) 2019/1021 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Om revision og ajourføring af Den Europæiske Unions anden gennemførelsesplan i overensstemmelse med artikel 8, stk 4, i forordning (EF) nr. 850/2004 om persistente organiske miljøgifte (COM(2018) 848 final, 4.1.2019).

Protokol til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004 s. 37-71).

Rådets afgørelse 2004/259/EF af 19. februar 2004 om indgåelse på Fællesskabets vegne af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående persistente organiske miljøgifte (EUT L 81 af 19.3.2004, s. 35-36).

seneste ajourføring 04.09.2020