EU-regler om godkendelse, indførsel og fremstilling af veterinærlægemidler

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/82/EF — EU’s kodeks for veterinærlægemidler

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastlægger EU-reglerne for godkendelse, fremstilling, overvågning, salg, udlevering og brug af veterinærlægemidler.*.

Det vil blive ophævet og erstattet af forordning (EU) 2019/6 fra den 28. januar 2022.

HOVEDPUNKTER

Ophævelse

Direktiv 2001/82/EF ophæves og erstattes af forordning (EU) 2019/6 fra den 28. januar 2022.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 18. december 2001.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Veterinærlægemidler: Ethvert stof eller kombination af stoffer til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/82/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for veterinærlægemidler (EUT L 311 af 28.11.2001, s. 1-66).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/82/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF (EUT L 4 af 7.1.2019, s. 43-167).

seneste ajourføring 07.07.2016