To- og trehjulede motordrevne køretøjer: dele og kendetegn

Den Europæiske Union ajourfører sin lovgivning om to- og trehjulede motordrevne køretøjer. Indtil den 31. december 2015 finder det nuværende system fortsat anvendelse parallelt med et nyt system, der blev indført i marts 2013.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/24/EF af 17. juni 1997 om dele af og kendetegn ved to- og trehjulede motordrevne køretøjer [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

De køretøjer, der er omfattet af direktivet, klassificeres således:

knallerter: to- eller trehjulede køretøjer med en motor med en slagvolumen, der ikke overstiger 50 cm3 og en maksimal konstruktivt bestemt hastighed, der ikke overstiger 45 km/t

motorcykler: to- eller trehjulede køretøjer med en motor med en slagvolumen, der overstiger 50 cm3 og en maksimal konstruktivt bestemt hastighed, der overstiger 45 km/t

trehjulede motorcykler: trehjulede køretøjer med en motor med en slagvolumen, der overstiger 50 cm3 og en maksimal konstruktivt bestemt hastighed, der overstiger 45 km/t

quadricykler: køretøjer, hvis egenmasse er mindre end 350 kg, hvis maksimale konstruktive bestemte hastighed ikke overstiger 45 km/t, og hvis slagvolumen ikke overstiger 50 cm3, eller (hvis motoreffekt) ikke overstiger 4 kW.

Lovgivningen indeholder procedurer til udstedelse af typegodkendelse, som fastsat i direktiv 2002/24/EF, for:

dæk

lygter og lyssignaler

udragende dele

førerspejle

foranstaltninger mod luftforurening

brændstofbeholdere

foranstaltninger mod ulovlige indgreb

elektromagnetisk kompatibilitet (elektronisk udstyr, der anvendes i nærheden af elektromagnetiske anordninger må ikke påvirke effekten eller præstationerne af disse negativt)

tilladt støjniveau og udstødningssystemer (køretøjer skal overholde regler for støj- og udstødningsemission)

tilkoblings- og fastspændingsanordninger (f.eks. en trækstang til en trailer)

sikkerhedsseler og deres forankringer

ruder, forrudeviskere og forrudevaskere samt afrimnings- og afdugningsanordninger til forruder.

Visse krav i direktivet (dæk, belysning og lyssignaler, førerspejle og sikkerhedsseler) er blevet sidestillet med visse regulativer udstedt af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE).

Myndigheder i EU-landene, der udsteder typegodkendelse, accepterer dermed typegodkendelser, der udstedes i overensstemmelse med de ovennævnte UNECE-regulativer.

Forordning (EU) nr. 168/2013 ophæver direktiv 97/24/EF og 2002/24/EF fra den 31. december 2015.

BAGGRUND

Forordning (EU) nr. 168/2013 trådte i kraft den 22. marts 2013. EU-landenes myndigheder kan ikke nægte EU-typegodkendelse eller national typegodkendelse af en ny type køretøj anmodet af en fabrikant, hvis køretøjet lever op til forordningen. De må heller ikke forbyde markedsføring eller ibrugtagning af et nyt køretøj, når køretøjet er i overensstemmelse med forordningen. Forordning (EU) nr. 168/2013 suppleres af fire delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, hvori afprøvningsmetoder og tekniske specifikationer er fastsat.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 97/24/EF

18.8.1997

17.12.1998

EUT L 226 af 18.8.1997, s. 1-454

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2002/51/EF

20.9.2002

31.3.2003

EUT L 252 af 20.9.2002, s. 20-32

Direktiv 2003/77/EF

10.9.2003

3.9.2004

EUT L 211 af 21.8.2003, s. 24-48

Direktiv 2005/30/EF

17.5.2005

17.5.2006

EUT L 106 af 27.4.2005, s. 17-31

Direktiv 2006/27/EF

28.3.2006

31.12.2006

EUT L 66 af 8.3.2006, s 7-15

Direktiv 2006/72/EF

8.9.2006

30.6.2007

EUT L 227 af 19.8.2006, s. 43-45

Direktiv 2013/60/EU

11.12.2013

30.6.2014

EUT L 329 af 10.12.2013, s. 15-38

TILHØRENDE DOKUMENTER

Direktiv 2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og trehjulede motordrevne køretøjer og om ophævelse af Rådets direktiv 92/61/EØF (Den Europæiske Union L 124 af 9.5.2002, s. 1-44).

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (Den Europæiske Unions Tidende L 60 af 2.3.2013, s. 52-128).

Seneste ajourføring: 23.07.2015